Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Haláčovce    [ kód obce: 542890 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Haláčovce
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-414 19 
5-916 23 
10-1411 13 24 
15-1915 
20-2417 21 38 
25-2912 21 
30-3414 22 
35-3910 17 
40-4413 
45-4913 19 32 
50-5413 22 
55-59
60-6414 
65-6912 
70-7410 13 
75-7910 13 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu143 170 313 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  0 
 0.0% 
 80-84  1 
 0.7% 
 75-79  3 
 2.1% 
 70-74  3 
 2.1% 
 65-69  5 
 3.5% 
 60-64  7 
 4.9% 
 55-59  4 
 2.8% 
 50-54  13 
 9.1% 
 45-49  13 
 9.1% 
 40-44  8 
 5.6% 
 35-39  10 
 7.0% 
 30-34  8 
 5.6% 
 25-29  12 
 8.4% 
 20-24  17 
 11.9% 
 15-19  7 
 4.9% 
 10-14  11 
 7.7% 
 5-9  7 
 4.9% 
 0-4  14 
 9.8% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 1.8% 
 80-84  3 
 1.8% 
 75-79  10 
 5.9% 
 70-74  10 
 5.9% 
 65-69  7 
 4.1% 
 60-64  7 
 4.1% 
 55-59  4 
 2.4% 
 50-54  9 
 5.3% 
 45-49  19 
 11.2% 
 40-44  5 
 2.9% 
 35-39  7 
 4.1% 
 30-34  14 
 8.2% 
 25-29  9 
 5.3% 
 20-24  21 
 12.4% 
 15-19  8 
 4.7% 
 10-14  13 
 7.6% 
 5-9  16 
 9.4% 
 0-4  5 
 2.9% 

Priemerný vek v obci Haláčovce je 36.7 [ muži: 33.9, ženy: 39.0 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 66    [ muži: 32, ženy: 34 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 184    [ muži: 92, ženy: 92 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 63    [ muži: 19, ženy: 44 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská143 169 312 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu143 170 313 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  312 
 99.7% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  1 
 0.3% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Haláčovce.

 312 / 313 
 99.7%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev296 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu313 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Haláčovce.

 4 / 313 
 1.3%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  296 
 94.6% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  9 
 2.9% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  4 
 1.3% 
 Neudané  4 
 1.3% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné62 25.41 
 Učňovské (bez maturity)83 34.02 
 Stredné odborné (bez maturity)24 9.84 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)15 6.15 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)45 18.44 
 Úplné stredné všeobecné2.46 
 Vyššie0.41 
 Vysokoškolské spolu3.28 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov69  
 Spolu313  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 244 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Haláčovce.

 69 / 313 
 22.0%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby10 6.58 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.66 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba65 42.76 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
7 Stavebníctvo24 15.79 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru13 8.55 
9 Hotely a reštaurácie0.66 
10 Doprava, skladovanie a spoje3.29 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.66 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj0.66 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie5.92 
14 Školstvo3.95 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť3.29 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví11 7.24 
  Spolu152 100 


Z celkového počtu 152 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 111 obyvateľov

 111 / 152 
 73.0%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 107
    trvale obývaných domov: 85
    neobývaných domov: 22
    z toho určených na rekreáciu: 7
priemerný vek domu: 37

Bytov spolu: 114
    v tom trvalo obývané: 92

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 3  (3.26%)
    2 izby: 15  (16.3%)
    3 izby: 31  (33.7%)
    4 izby: 20  (21.74%)
    5+ izieb: 23  (25%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 68.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 102.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 20.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 7 / 22 
 31.8%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 92 / 114 
 80.7%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu92 305 
  s plynom zo siete86 286 
  s vodovodom v byte77 268 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu11 22 
  nezistené15 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik77 277 
  so splachovacím záchodom26 94 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom26 94 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 11 / 92 
 12.0%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 22 [7.02 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 86 / 92 
 93.5%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 286 [91.3 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 92 
 0.0%
- septik
 77 / 92 
 83.7%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 277 [88.4 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Haláčovce
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]