Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Horné Naštice    [ kód obce: 542920 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Horné Naštice
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-412 
5-910 15 25 
10-1413 21 
15-1911 14 25 
20-2427 23 50 
25-2914 16 30 
30-3414 22 
35-3913 16 29 
40-4411 20 
45-4911 13 24 
50-5416 16 32 
55-5918 12 30 
60-6410 15 25 
65-6916 21 
70-7414 20 
75-7910 19 
80-8413 
85+
nezistený vek
Spolu197 230 427 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 1.0% 
 80-84  5 
 2.6% 
 75-79  9 
 4.6% 
 70-74  6 
 3.1% 
 65-69  5 
 2.6% 
 60-64  10 
 5.1% 
 55-59  18 
 9.2% 
 50-54  16 
 8.2% 
 45-49  11 
 5.6% 
 40-44  11 
 5.6% 
 35-39  13 
 6.6% 
 30-34  14 
 7.1% 
 25-29  14 
 7.1% 
 20-24  27 
 13.8% 
 15-19  11 
 5.6% 
 10-14  8 
 4.1% 
 5-9  10 
 5.1% 
 0-4  6 
 3.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  6 
 2.6% 
 80-84  8 
 3.5% 
 75-79  10 
 4.3% 
 70-74  14 
 6.1% 
 65-69  16 
 7.0% 
 60-64  15 
 6.5% 
 55-59  12 
 5.2% 
 50-54  16 
 7.0% 
 45-49  13 
 5.7% 
 40-44  9 
 3.9% 
 35-39  16 
 7.0% 
 30-34  8 
 3.5% 
 25-29  16 
 7.0% 
 20-24  23 
 10.0% 
 15-19  14 
 6.1% 
 10-14  13 
 5.7% 
 5-9  15 
 6.5% 
 0-4  6 
 2.6% 

Priemerný vek v obci Horné Naštice je 41.7 [ muži: 40.1, ženy: 43.0 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 58    [ muži: 24, ženy: 34 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 250    [ muži: 135, ženy: 115 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 118    [ muži: 37, ženy: 81 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská197 229 426 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu197 230 427 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  426 
 99.8% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  1 
 0.2% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Horné Naštice.

 426 / 427 
 99.8%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev280 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania126 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania18 
 Nezistené
 Spolu427 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Horné Naštice.

 18 / 427 
 4.2%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  280 
 65.6% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  126 
 29.5% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  1 
 0.2% 
 Apoštolská cirkev  1 
 0.2% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  18 
 4.2% 
 Neudané  1 
 0.2% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné91 24.8 
 Učňovské (bez maturity)141 38.42 
 Stredné odborné (bez maturity)1.91 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)22 5.99 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)56 15.26 
 Úplné stredné všeobecné16 4.36 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu33 8.99 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania0.27 
 Deti do 16 rokov60  
 Spolu427  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 367 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Horné Naštice.

 60 / 427 
 14.1%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby24 12.5 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby10 5.21 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.52 
5 Priemyselná výroba64 33.33 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
7 Stavebníctvo4.69 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru21 10.94 
9 Hotely a reštaurácie2.6 
10 Doprava, skladovanie a spoje3.13 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo1.04 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj2.6 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie13 6.77 
14 Školstvo12 6.25 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť3.13 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby2.08 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví10 5.21 
  Spolu192 100 


Z celkového počtu 192 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 123 obyvateľov

 123 / 192 
 64.1%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 168
    trvale obývaných domov: 124
    neobývaných domov: 44
    z toho určených na rekreáciu: 1
priemerný vek domu: 41

Bytov spolu: 179
    v tom trvalo obývané: 133

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 3  (2.26%)
    2 izby: 16  (12.03%)
    3 izby: 59  (44.36%)
    4 izby: 28  (21.05%)
    5+ izieb: 27  (20.3%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 61.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 101.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 1 / 44 
 2.3%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 133 / 179 
 74.3%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu133 426 
  s plynom zo siete127 411 
  s vodovodom v byte128 416 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť11 
  kanalizácia - septik116 394 
  so splachovacím záchodom110 386 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom126 414 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 4 / 133 
 3.0%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 9 [2.10 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 127 / 133 
 95.5%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 411 [96.2 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 4 / 133 
 3.0%
- septik
 116 / 133 
 87.2%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 11 [2.57 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 394 [92.2 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Horné Naštice
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]