Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Partizánske ]
Klátova Nová Ves    [ kód obce: 543047 ]
  zobraziť mapu okresu Partizánske

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Partizánske >> obec Klátova Nová Ves
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-437 22 59 
5-944 51 95 
10-1446 46 92 
15-1958 49 107 
20-2472 56 128 
25-2974 56 130 
30-3451 51 102 
35-3963 44 107 
40-4449 54 103 
45-4959 52 111 
50-5458 62 120 
55-5954 44 98 
60-6443 57 100 
65-6924 42 66 
70-7428 38 66 
75-7916 32 48 
80-8415 24 
85+13 11 24 
nezistený vek
Spolu799 782 1581 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  13 
 1.6% 
 80-84  9 
 1.1% 
 75-79  16 
 2.0% 
 70-74  28 
 3.5% 
 65-69  24 
 3.0% 
 60-64  43 
 5.4% 
 55-59  54 
 6.8% 
 50-54  58 
 7.3% 
 45-49  59 
 7.4% 
 40-44  49 
 6.1% 
 35-39  63 
 7.9% 
 30-34  51 
 6.4% 
 25-29  74 
 9.3% 
 20-24  72 
 9.0% 
 15-19  58 
 7.3% 
 10-14  46 
 5.8% 
 5-9  44 
 5.5% 
 0-4  37 
 4.6% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  11 
 1.4% 
 80-84  15 
 1.9% 
 75-79  32 
 4.1% 
 70-74  38 
 4.9% 
 65-69  42 
 5.4% 
 60-64  57 
 7.3% 
 55-59  44 
 5.6% 
 50-54  62 
 7.9% 
 45-49  52 
 6.6% 
 40-44  54 
 6.9% 
 35-39  44 
 5.6% 
 30-34  51 
 6.5% 
 25-29  56 
 7.2% 
 20-24  56 
 7.2% 
 15-19  49 
 6.3% 
 10-14  46 
 5.9% 
 5-9  51 
 6.5% 
 0-4  22 
 2.8% 

Priemerný vek v obci Klátova Nová Ves je 39.6 [ muži: 37.9, ženy: 41.3 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 246    [ muži: 127, ženy: 119 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 962    [ muži: 538, ženy: 424 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 372    [ muži: 133, ženy: 239 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská795 777 1572 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu799 782 1581 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 572 
 99.4% 
 Maďarská  1 
 0.1% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  4 
 0.3% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  4 
 0.3% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Klátova Nová Ves.

 1 572 / 1 581 
 99.4%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1469 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania26 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania56 
 Nezistené28 
 Spolu1581 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Klátova Nová Ves.

 56 / 1 581 
 3.5%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 469 
 92.9% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  26 
 1.6% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  1 
 0.1% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  1 
 0.1% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  56 
 3.5% 
 Neudané  28 
 1.8% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné439 33.06 
 Učňovské (bez maturity)347 26.13 
 Stredné odborné (bez maturity)124 9.34 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)58 4.37 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)239 18 
 Úplné stredné všeobecné46 3.46 
 Vyššie0.38 
 Vysokoškolské spolu65 4.89 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.3 
 Ostatní bez školského vzdelania0.08 
 Deti do 16 rokov253  
 Spolu1581  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1328 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Klátova Nová Ves.

 253 / 1 581 
 16.0%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby81 9.89 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby31 3.79 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba265 32.36 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.73 
7 Stavebníctvo57 6.96 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru94 11.48 
9 Hotely a reštaurácie14 1.71 
10 Doprava, skladovanie a spoje29 3.54 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.61 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj25 3.05 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie71 8.67 
14 Školstvo31 3.79 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť20 2.44 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby10 1.22 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví80 9.77 
  Spolu819 100 


Z celkového počtu 819 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 372 obyvateľov

 372 / 819 
 45.4%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 603
    trvale obývaných domov: 461
    neobývaných domov: 142
    z toho určených na rekreáciu: 23
priemerný vek domu: 39

Bytov spolu: 658
    v tom trvalo obývané: 505

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 3  (0.59%)
    2 izby: 43  (8.51%)
    3 izby: 177  (35.05%)
    4 izby: 129  (25.54%)
    5+ izieb: 153  (30.3%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 69.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 104.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 22.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 23 / 142 
 16.2%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 505 / 658 
 76.7%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu505 1573 
  s plynom zo siete374 1172 
  s vodovodom v byte455 1453 
  s vodovodom mimo bytu16 
  bez vodovodu36 72 
  nezistené32 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik411 1378 
  so splachovacím záchodom393 1327 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom436 1415 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 36 / 505 
 7.1%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 72 [4.55 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 374 / 505 
 74.1%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1172 [74.1 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 3 / 505 
 0.6%
- septik
 411 / 505 
 81.4%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 4 [0.25 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1378 [87.1 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Klátova Nová Ves
späť na stránku okresu [ Partizánske ]