Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Krásna Ves    [ kód obce: 543080 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Krásna Ves
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-414 23 
5-913 11 24 
10-1410 19 29 
15-1914 17 31 
20-2423 22 45 
25-2914 18 32 
30-3410 13 23 
35-3929 15 44 
40-4412 14 26 
45-4910 19 
50-5415 24 
55-5910 16 26 
60-6410 15 25 
65-6916 20 36 
70-7418 27 
75-7912 21 33 
80-8411 
85+
nezistený vek
Spolu234 257 491 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 2.2% 
 80-84  6 
 2.6% 
 75-79  12 
 5.2% 
 70-74  9 
 3.9% 
 65-69  16 
 6.9% 
 60-64  10 
 4.3% 
 55-59  10 
 4.3% 
 50-54  15 
 6.5% 
 45-49  9 
 3.9% 
 40-44  12 
 5.2% 
 35-39  29 
 12.6% 
 30-34  10 
 4.3% 
 25-29  14 
 6.1% 
 20-24  23 
 10.0% 
 15-19  14 
 6.1% 
 10-14  10 
 4.3% 
 5-9  13 
 5.6% 
 0-4  14 
 6.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 1.2% 
 80-84  5 
 2.0% 
 75-79  21 
 8.2% 
 70-74  18 
 7.1% 
 65-69  20 
 7.8% 
 60-64  15 
 5.9% 
 55-59  16 
 6.3% 
 50-54  9 
 3.5% 
 45-49  10 
 3.9% 
 40-44  14 
 5.5% 
 35-39  15 
 5.9% 
 30-34  13 
 5.1% 
 25-29  18 
 7.1% 
 20-24  22 
 8.6% 
 15-19  17 
 6.7% 
 10-14  19 
 7.5% 
 5-9  11 
 4.3% 
 0-4  9 
 3.5% 

Priemerný vek v obci Krásna Ves je 41.8 [ muži: 40.5, ženy: 42.9 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 76    [ muži: 37, ženy: 39 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 254    [ muži: 136, ženy: 118 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 156    [ muži: 58, ženy: 98 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská230 255 485 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu234 257 491 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  485 
 98.8% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  2 
 0.4% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  4 
 0.8% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Krásna Ves.

 485 / 491 
 98.8%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev338 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania109 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania26 
 Nezistené16 
 Spolu491 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Krásna Ves.

 26 / 491 
 5.3%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  338 
 68.8% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  109 
 22.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  1 
 0.2% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  1 
 0.2% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  26 
 5.3% 
 Neudané  16 
 3.3% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné120 29.34 
 Učňovské (bez maturity)133 32.52 
 Stredné odborné (bez maturity)21 5.13 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)25 6.11 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)72 17.6 
 Úplné stredné všeobecné15 3.67 
 Vyššie0.73 
 Vysokoškolské spolu18 4.4 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.49 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov82  
 Spolu491  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 409 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Krásna Ves.

 82 / 491 
 16.7%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby20 9.13 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.83 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba52 23.74 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.37 
7 Stavebníctvo19 8.68 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru27 12.33 
9 Hotely a reštaurácie
10 Doprava, skladovanie a spoje1.83 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.46 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj3.65 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie15 6.85 
14 Školstvo2.28 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť14 6.39 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby12 5.48 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.46 
19 EA bez udania odvetví34 15.53 
  Spolu219 100 


Z celkového počtu 219 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 119 obyvateľov

 119 / 219 
 54.3%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 231
    trvale obývaných domov: 143
    neobývaných domov: 88
    z toho určených na rekreáciu: 37
priemerný vek domu: 40

Bytov spolu: 243
    v tom trvalo obývané: 154

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 5  (3.25%)
    2 izby: 41  (26.62%)
    3 izby: 60  (38.96%)
    4 izby: 32  (20.78%)
    5+ izieb: 16  (10.39%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 54.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 86.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 17.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 37 / 88 
 42.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 154 / 243 
 63.4%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu154 484 
  s plynom zo siete77 241 
  s vodovodom v byte143 461 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené15 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik116 398 
  so splachovacím záchodom110 380 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom139 460 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 2 / 154 
 1.3%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 2 [0.40 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 77 / 154 
 50.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 241 [49.0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 1 / 154 
 0.6%
- septik
 116 / 154 
 75.3%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 1 [0.20 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 398 [81.0 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Krásna Ves
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]