Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Veľké Držkovce    [ kód obce: 545651 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Veľké Držkovce
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-417 14 31 
5-919 14 33 
10-1417 24 41 
15-1928 26 54 
20-2427 37 64 
25-2922 27 49 
30-3426 18 44 
35-3926 24 50 
40-4421 18 39 
45-4920 21 41 
50-5425 28 53 
55-5919 18 37 
60-6414 19 33 
65-6913 16 29 
70-7423 32 
75-7916 22 
80-8411 
85+
nezistený vek
Spolu314 358 672 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.6% 
 80-84  3 
 1.0% 
 75-79  6 
 1.9% 
 70-74  9 
 2.9% 
 65-69  13 
 4.1% 
 60-64  14 
 4.5% 
 55-59  19 
 6.1% 
 50-54  25 
 8.0% 
 45-49  20 
 6.4% 
 40-44  21 
 6.7% 
 35-39  26 
 8.3% 
 30-34  26 
 8.3% 
 25-29  22 
 7.0% 
 20-24  27 
 8.6% 
 15-19  28 
 8.9% 
 10-14  17 
 5.4% 
 5-9  19 
 6.1% 
 0-4  17 
 5.4% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  7 
 2.0% 
 80-84  8 
 2.2% 
 75-79  16 
 4.5% 
 70-74  23 
 6.4% 
 65-69  16 
 4.5% 
 60-64  19 
 5.3% 
 55-59  18 
 5.0% 
 50-54  28 
 7.8% 
 45-49  21 
 5.9% 
 40-44  18 
 5.0% 
 35-39  24 
 6.7% 
 30-34  18 
 5.0% 
 25-29  27 
 7.5% 
 20-24  37 
 10.3% 
 15-19  26 
 7.3% 
 10-14  24 
 6.7% 
 5-9  14 
 3.9% 
 0-4  14 
 3.9% 

Priemerný vek v obci Veľké Držkovce je 38.9 [ muži: 36.6, ženy: 41.0 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 105    [ muži: 53, ženy: 52 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 413    [ muži: 214, ženy: 199 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 154    [ muži: 47, ženy: 107 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská313 354 667 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu314 358 672 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  667 
 99.3% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  3 
 0.4% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  1 
 0.1% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.1% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Veľké Držkovce.

 667 / 672 
 99.3%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev623 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania14 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené18 
 Spolu672 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Veľké Držkovce.

 8 / 672 
 1.2%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  623 
 92.7% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  14 
 2.1% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  8 
 1.2% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  1 
 0.1% 
 Bez vyznania  8 
 1.2% 
 Neudané  18 
 2.7% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné178 31.73 
 Učňovské (bez maturity)193 34.4 
 Stredné odborné (bez maturity)26 4.63 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)30 5.35 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)101 18 
 Úplné stredné všeobecné18 3.21 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu15 2.67 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov111  
 Spolu672  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 561 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Veľké Držkovce.

 111 / 672 
 16.5%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby37 10.88 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby2.65 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín10 2.94 
5 Priemyselná výroba112 32.94 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.18 
7 Stavebníctvo19 5.59 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru27 7.94 
9 Hotely a reštaurácie0.29 
10 Doprava, skladovanie a spoje20 5.88 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.59 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj23 6.76 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie15 4.41 
14 Školstvo1.47 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť12 3.53 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby12 3.53 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví32 9.41 
  Spolu340 100 


Z celkového počtu 340 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 224 obyvateľov

 224 / 340 
 65.9%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 238
    trvale obývaných domov: 192
    neobývaných domov: 46
    z toho určených na rekreáciu: 13
priemerný vek domu: 38

Bytov spolu: 242
    v tom trvalo obývané: 194

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 8  (4.12%)
    2 izby: 38  (19.59%)
    3 izby: 64  (32.99%)
    4 izby: 50  (25.77%)
    5+ izieb: 34  (17.53%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 60.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 99.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 17.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 13 / 46 
 28.3%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 194 / 242 
 80.2%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu194 670 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte173 618 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu16 34 
  nezistené18 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť10 39 
  kanalizácia - septik140 531 
  so splachovacím záchodom132 512 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom170 621 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 16 / 194 
 8.2%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 34 [5.05 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 1 / 194 
 0.5%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1 [0.14 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 10 / 194 
 5.2%
- septik
 140 / 194 
 72.2%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 39 [5.80 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 531 [79.0 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Veľké Držkovce
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]