Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Melčice - Lieskové    [ kód obce: 545686 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Melčice - Lieskové
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-430 50 80 
5-953 45 98 
10-1451 55 106 
15-1960 52 112 
20-2483 69 152 
25-2967 65 132 
30-3444 39 83 
35-3944 47 91 
40-4449 45 94 
45-4955 54 109 
50-5456 63 119 
55-5943 49 92 
60-6434 32 66 
65-6923 26 49 
70-7418 29 47 
75-7917 25 42 
80-8412 18 
85+21 27 
nezistený vek
Spolu739 778 1517 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  6 
 0.8% 
 80-84  6 
 0.8% 
 75-79  17 
 2.3% 
 70-74  18 
 2.4% 
 65-69  23 
 3.1% 
 60-64  34 
 4.6% 
 55-59  43 
 5.8% 
 50-54  56 
 7.6% 
 45-49  55 
 7.4% 
 40-44  49 
 6.6% 
 35-39  44 
 6.0% 
 30-34  44 
 6.0% 
 25-29  67 
 9.1% 
 20-24  83 
 11.2% 
 15-19  60 
 8.1% 
 10-14  51 
 6.9% 
 5-9  53 
 7.2% 
 0-4  30 
 4.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  21 
 2.7% 
 80-84  12 
 1.5% 
 75-79  25 
 3.2% 
 70-74  29 
 3.7% 
 65-69  26 
 3.3% 
 60-64  32 
 4.1% 
 55-59  49 
 6.3% 
 50-54  63 
 8.1% 
 45-49  54 
 6.9% 
 40-44  45 
 5.8% 
 35-39  47 
 6.0% 
 30-34  39 
 5.0% 
 25-29  65 
 8.4% 
 20-24  69 
 8.9% 
 15-19  52 
 6.7% 
 10-14  55 
 7.1% 
 5-9  45 
 5.8% 
 0-4  50 
 6.4% 

Priemerný vek v obci Melčice - Lieskové je 37.0 [ muži: 35.7, ženy: 38.2 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 284    [ muži: 134, ženy: 150 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 935    [ muži: 501, ženy: 434 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 298    [ muži: 104, ženy: 194 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská713 757 1470 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká15 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené19 12 31 
 Spolu739 778 1517 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 470 
 96.9% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  1 
 0.1% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  15 
 1.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  31 
 2.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Melčice - Lieskové.

 1 470 / 1 517 
 96.9%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev801 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania575 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania109 
 Nezistené15 
 Spolu1517 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Melčice - Lieskové.

 109 / 1 517 
 7.2%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  801 
 52.8% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  575 
 37.9% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  9 
 0.6% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  1 
 0.1% 
 Cirkev bratská  1 
 0.1% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  4 
 0.3% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  109 
 7.2% 
 Neudané  15 
 1.0% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné287 23.49 
 Učňovské (bez maturity)431 35.27 
 Stredné odborné (bez maturity)21 1.72 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)114 9.33 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)228 18.66 
 Úplné stredné všeobecné51 4.17 
 Vyššie0.49 
 Vysokoškolské spolu77 6.3 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.25 
 Ostatní bez školského vzdelania0.33 
 Deti do 16 rokov295  
 Spolu1517  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1222 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Melčice - Lieskové.

 295 / 1 517 
 19.4%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby50 6.23 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby13 1.62 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.12 
5 Priemyselná výroba213 26.56 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody15 1.87 
7 Stavebníctvo72 8.98 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru67 8.35 
9 Hotely a reštaurácie14 1.75 
10 Doprava, skladovanie a spoje74 9.23 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo11 1.37 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj29 3.62 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie61 7.61 
14 Školstvo39 4.86 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť45 5.61 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby13 1.62 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví85 10.6 
  Spolu802 100 


Z celkového počtu 802 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 502 obyvateľov

 502 / 802 
 62.6%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 452
    trvale obývaných domov: 349
    neobývaných domov: 103
    z toho určených na rekreáciu: 33
priemerný vek domu: 39

Bytov spolu: 539
    v tom trvalo obývané: 430

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 20  (4.65%)
    2 izby: 48  (11.16%)
    3 izby: 164  (38.14%)
    4 izby: 108  (25.12%)
    5+ izieb: 90  (20.93%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 63.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 94.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 33 / 103 
 32.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 430 / 539 
 79.8%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu430 1517 
  s plynom zo siete353 1215 
  s vodovodom v byte408 1460 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu14 30 
  nezistené23 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik385 1428 
  so splachovacím záchodom376 1407 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom397 1452 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 14 / 430 
 3.3%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 30 [1.97 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 353 / 430 
 82.1%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1215 [80.0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 1 / 430 
 0.2%
- septik
 385 / 430 
 89.5%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 3 [0.19 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1428 [94.1 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Melčice - Lieskové
späť na stránku okresu [ Trenčín ]