Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Trenčianske Stankovce    [ kód obce: 545741 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Trenčianske Stankovce
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-476 68 144 
5-9100 114 214 
10-14116 99 215 
15-19119 93 212 
20-24107 135 242 
25-29115 120 235 
30-3493 102 195 
35-39117 92 209 
40-4495 89 184 
45-49104 96 200 
50-5477 81 158 
55-5971 65 136 
60-6453 68 121 
65-6946 56 102 
70-7442 62 104 
75-7926 45 71 
80-8411 22 33 
85+17 25 
nezistený vek
Spolu1376 1424 2800 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  8 
 0.6% 
 80-84  11 
 0.8% 
 75-79  26 
 1.9% 
 70-74  42 
 3.1% 
 65-69  46 
 3.3% 
 60-64  53 
 3.9% 
 55-59  71 
 5.2% 
 50-54  77 
 5.6% 
 45-49  104 
 7.6% 
 40-44  95 
 6.9% 
 35-39  117 
 8.5% 
 30-34  93 
 6.8% 
 25-29  115 
 8.4% 
 20-24  107 
 7.8% 
 15-19  119 
 8.6% 
 10-14  116 
 8.4% 
 5-9  100 
 7.3% 
 0-4  76 
 5.5% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  17 
 1.2% 
 80-84  22 
 1.5% 
 75-79  45 
 3.2% 
 70-74  62 
 4.4% 
 65-69  56 
 3.9% 
 60-64  68 
 4.8% 
 55-59  65 
 4.6% 
 50-54  81 
 5.7% 
 45-49  96 
 6.7% 
 40-44  89 
 6.3% 
 35-39  92 
 6.5% 
 30-34  102 
 7.2% 
 25-29  120 
 8.4% 
 20-24  135 
 9.5% 
 15-19  93 
 6.5% 
 10-14  99 
 7.0% 
 5-9  114 
 8.0% 
 0-4  68 
 4.8% 

Priemerný vek v obci Trenčianske Stankovce je 35.8 [ muži: 34.6, ženy: 37.0 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 573    [ muži: 292, ženy: 281 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 1706    [ muži: 898, ženy: 808 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 521    [ muži: 186, ženy: 335 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská1356 1402 2758 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká10 16 26 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené10 15 
 Spolu1376 1424 2800 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  2 758 
 98.5% 
 Maďarská  1 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  26 
 0.9% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  15 
 0.5% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Trenčianske Stankovce.

 2 758 / 2 800 
 98.5%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1680 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania923 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania129 
 Nezistené46 
 Spolu2800 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Trenčianske Stankovce.

 129 / 2 800 
 4.6%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 680 
 60.0% 
 Gréckokatolícka cirkev  9 
 0.3% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  923 
 33.0% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  1 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  8 
 0.3% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  1 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  2 
 0.1% 
 Ostatné  1 
 0.0% 
 Bez vyznania  129 
 4.6% 
 Neudané  46 
 1.6% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné509 23.1 
 Učňovské (bez maturity)754 34.23 
 Stredné odborné (bez maturity)112 5.08 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)203 9.21 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)367 16.66 
 Úplné stredné všeobecné74 3.36 
 Vyššie10 0.45 
 Vysokoškolské spolu123 5.58 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania45 2.04 
 Ostatní bez školského vzdelania0.27 
 Deti do 16 rokov597  
 Spolu2800  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 2203 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Trenčianske Stankovce.

 597 / 2 800 
 21.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby110 7.65 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby11 0.76 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.07 
5 Priemyselná výroba359 24.97 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody13 0.9 
7 Stavebníctvo74 5.15 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru123 8.55 
9 Hotely a reštaurácie21 1.46 
10 Doprava, skladovanie a spoje83 5.77 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo22 1.53 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj43 2.99 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie89 6.19 
14 Školstvo56 3.89 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť68 4.73 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby17 1.18 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví348 24.2 
  Spolu1438 100 


Z celkového počtu 1438 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 865 obyvateľov

 865 / 1 438 
 60.2%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 696
    trvale obývaných domov: 622
    neobývaných domov: 74
    z toho určených na rekreáciu: 8
priemerný vek domu: 34

Bytov spolu: 897
    v tom trvalo obývané: 806

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 8  (0.99%)
    2 izby: 89  (11.04%)
    3 izby: 306  (37.97%)
    4 izby: 202  (25.06%)
    5+ izieb: 201  (24.94%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 65.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 98.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 8 / 74 
 10.8%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 806 / 897 
 89.9%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu806 2771 
  s plynom zo siete739 2586 
  s vodovodom v byte781 2692 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené19 69 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť136 535 
  kanalizácia - septik612 2087 
  so splachovacím záchodom697 2514 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom772 2702 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 3 / 806 
 0.4%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 3 [0.10 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 739 / 806 
 91.7%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 2586 [92.3 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 136 / 806 
 16.9%
- septik
 612 / 806 
 75.9%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 535 [19.1 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 2087 [74.5 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Trenčianske Stankovce
späť na stránku okresu [ Trenčín ]