Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Otrhánky    [ kód obce: 556289 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Otrhánky
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-412 20 
5-910 17 
10-1420 15 35 
15-1924 16 40 
20-2417 26 43 
25-2920 14 34 
30-3411 19 
35-3914 10 24 
40-4416 21 37 
45-4916 19 35 
50-5421 12 33 
55-5910 
60-6410 11 
65-6915 23 
70-7410 16 
75-7910 16 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu212 206 418 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  0 
 0.0% 
 80-84  1 
 0.5% 
 75-79  6 
 2.8% 
 70-74  6 
 2.8% 
 65-69  15 
 7.1% 
 60-64  1 
 0.5% 
 55-59  5 
 2.4% 
 50-54  21 
 9.9% 
 45-49  16 
 7.5% 
 40-44  16 
 7.5% 
 35-39  14 
 6.6% 
 30-34  8 
 3.8% 
 25-29  20 
 9.4% 
 20-24  17 
 8.0% 
 15-19  24 
 11.3% 
 10-14  20 
 9.4% 
 5-9  10 
 4.7% 
 0-4  12 
 5.7% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 1.0% 
 80-84  2 
 1.0% 
 75-79  10 
 4.9% 
 70-74  10 
 4.9% 
 65-69  8 
 3.9% 
 60-64  10 
 4.9% 
 55-59  5 
 2.4% 
 50-54  12 
 5.8% 
 45-49  19 
 9.2% 
 40-44  21 
 10.2% 
 35-39  10 
 4.9% 
 30-34  11 
 5.3% 
 25-29  14 
 6.8% 
 20-24  26 
 12.6% 
 15-19  16 
 7.8% 
 10-14  15 
 7.3% 
 5-9  7 
 3.4% 
 0-4  8 
 3.9% 

Priemerný vek v obci Otrhánky je 36.6 [ muži: 34.7, ženy: 38.5 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 72    [ muži: 42, ženy: 30 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 270    [ muži: 141, ženy: 129 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 76    [ muži: 29, ženy: 47 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská209 206 415 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu212 206 418 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  415 
 99.3% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  0 
 0.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  3 
 0.7% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Otrhánky.

 415 / 418 
 99.3%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev381 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené22 
 Spolu418 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Otrhánky.

 5 / 418 
 1.2%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  381 
 91.1% 
 Gréckokatolícka cirkev  3 
 0.7% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  6 
 1.4% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  1 
 0.2% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  5 
 1.2% 
 Neudané  22 
 5.3% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné80 23.39 
 Učňovské (bez maturity)117 34.21 
 Stredné odborné (bez maturity)14 4.09 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)23 6.73 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)76 22.22 
 Úplné stredné všeobecné11 3.22 
 Vyššie0.29 
 Vysokoškolské spolu19 5.56 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.29 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov76  
 Spolu418  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 342 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Otrhánky.

 76 / 418 
 18.2%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby23 10.45 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba74 33.64 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.45 
7 Stavebníctvo22 10 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru10 4.55 
9 Hotely a reštaurácie0.91 
10 Doprava, skladovanie a spoje2.73 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo1.36 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.36 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie4.09 
14 Školstvo3.64 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť1.82 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby2.73 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia2.27 
19 EA bez udania odvetví44 20 
  Spolu220 100 


Z celkového počtu 220 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 127 obyvateľov

 127 / 220 
 57.7%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 132
    trvale obývaných domov: 102
    neobývaných domov: 30
    z toho určených na rekreáciu: 13
priemerný vek domu: 34

Bytov spolu: 147
    v tom trvalo obývané: 115

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 5  (4.35%)
    2 izby: 13  (11.3%)
    3 izby: 41  (35.65%)
    4 izby: 24  (20.87%)
    5+ izieb: 32  (27.83%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 70.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 103.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 13 / 30 
 43.3%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 115 / 147 
 78.2%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu115 417 
  s plynom zo siete110 400 
  s vodovodom v byte111 410 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik107 399 
  so splachovacím záchodom99 371 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom107 397 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 3 / 115 
 2.6%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 3 [0.71 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 110 / 115 
 95.7%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 400 [95.6 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 115 
 0.0%
- septik
 107 / 115 
 93.0%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 399 [95.4 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Otrhánky
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]