Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Chudá Lehota    [ kód obce: 556408 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Chudá Lehota
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-4
5-915 
10-1413 21 
15-1910 13 
20-2410 16 
25-2912 20 
30-3410 18 
35-3912 
40-4414 
45-4910 
50-5417 
55-5910 
60-6410 
65-69
70-7412 
75-79
80-84
85+
nezistený vek
Spolu109 106 215 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.9% 
 80-84  1 
 0.9% 
 75-79  2 
 1.8% 
 70-74  5 
 4.6% 
 65-69  2 
 1.8% 
 60-64  1 
 0.9% 
 55-59  6 
 5.5% 
 50-54  8 
 7.3% 
 45-49  9 
 8.3% 
 40-44  6 
 5.5% 
 35-39  8 
 7.3% 
 30-34  10 
 9.2% 
 25-29  12 
 11.0% 
 20-24  6 
 5.5% 
 15-19  10 
 9.2% 
 10-14  13 
 11.9% 
 5-9  6 
 5.5% 
 0-4  3 
 2.8% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 1.9% 
 80-84  2 
 1.9% 
 75-79  6 
 5.7% 
 70-74  7 
 6.6% 
 65-69  5 
 4.7% 
 60-64  9 
 8.5% 
 55-59  4 
 3.8% 
 50-54  9 
 8.5% 
 45-49  1 
 0.9% 
 40-44  8 
 7.5% 
 35-39  4 
 3.8% 
 30-34  8 
 7.5% 
 25-29  8 
 7.5% 
 20-24  10 
 9.4% 
 15-19  3 
 2.8% 
 10-14  8 
 7.5% 
 5-9  9 
 8.5% 
 0-4  3 
 2.8% 

Priemerný vek v obci Chudá Lehota je 38.4 [ muži: 35.2, ženy: 41.7 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 42    [ muži: 22, ženy: 20 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 126    [ muži: 75, ženy: 51 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 47    [ muži: 12, ženy: 35 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská109 105 214 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu109 106 215 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  214 
 99.5% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  1 
 0.5% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Chudá Lehota.

 214 / 215 
 99.5%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev203 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu215 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Chudá Lehota.

 4 / 215 
 1.9%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  203 
 94.4% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  1 
 0.5% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  4 
 1.9% 
 Neudané  7 
 3.3% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné58 33.53 
 Učňovské (bez maturity)64 36.99 
 Stredné odborné (bez maturity)2.31 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)18 10.4 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)17 9.83 
 Úplné stredné všeobecné1.73 
 Vyššie0.58 
 Vysokoškolské spolu2.89 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania1.73 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov42  
 Spolu215  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 173 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Chudá Lehota.

 42 / 215 
 19.5%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby7.34 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.83 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba31 28.44 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
7 Stavebníctvo10 9.17 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru11 10.09 
9 Hotely a reštaurácie3.67 
10 Doprava, skladovanie a spoje4.59 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.92 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj2.75 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie8.26 
14 Školstvo2.75 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť0.92 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.83 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví19 17.43 
  Spolu109 100 


Z celkového počtu 109 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 75 obyvateľov

 75 / 109 
 68.8%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 79
    trvale obývaných domov: 60
    neobývaných domov: 19
    z toho určených na rekreáciu: 8
priemerný vek domu: 38

Bytov spolu: 79
    v tom trvalo obývané: 60

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 1  (1.67%)
    2 izby: 10  (16.67%)
    3 izby: 18  (30%)
    4 izby: 15  (25%)
    5+ izieb: 16  (26.67%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 73.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 102.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 20.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 8 / 19 
 42.1%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 60 / 79 
 75.9%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu60 215 
  s plynom zo siete45 166 
  s vodovodom v byte50 188 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu22 
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik45 188 
  so splachovacím záchodom39 161 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom50 188 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 9 / 60 
 15.0%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 22 [10.2 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 45 / 60 
 75.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 166 [77.2 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 1 / 60 
 1.7%
- septik
 45 / 60 
 75.0%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 1 [0.46 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 188 [87.4 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Chudá Lehota
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]