Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Haluzice    [ kód obce: 556424 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Haluzice
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+
nezistený vek
Spolu31 31 62 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  0 
 0.0% 
 80-84  0 
 0.0% 
 75-79  0 
 0.0% 
 70-74  3 
 9.7% 
 65-69  2 
 6.5% 
 60-64  2 
 6.5% 
 55-59  2 
 6.5% 
 50-54  3 
 9.7% 
 45-49  5 
 16.1% 
 40-44  2 
 6.5% 
 35-39  2 
 6.5% 
 30-34  3 
 9.7% 
 25-29  3 
 9.7% 
 20-24  0 
 0.0% 
 15-19  0 
 0.0% 
 10-14  1 
 3.2% 
 5-9  2 
 6.5% 
 0-4  1 
 3.2% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  0 
 0.0% 
 80-84  1 
 3.2% 
 75-79  4 
 12.9% 
 70-74  2 
 6.5% 
 65-69  2 
 6.5% 
 60-64  1 
 3.2% 
 55-59  1 
 3.2% 
 50-54  3 
 9.7% 
 45-49  0 
 0.0% 
 40-44  1 
 3.2% 
 35-39  1 
 3.2% 
 30-34  2 
 6.5% 
 25-29  2 
 6.5% 
 20-24  3 
 9.7% 
 15-19  0 
 0.0% 
 10-14  3 
 9.7% 
 5-9  2 
 6.5% 
 0-4  3 
 9.7% 

Priemerný vek v obci Haluzice je 42.3 [ muži: 43.5, ženy: 41.2 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 12    [ muži: 4, ženy: 8 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 32    [ muži: 20, ženy: 12 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 18    [ muži: 7, ženy: 11 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská31 31 62 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu31 31 62 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  62 
 100.0% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  0 
 0.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Haluzice.

 62 / 62 
 100.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev42 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania11 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu62 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Haluzice.

 7 / 62 
 11.3%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  42 
 67.7% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  11 
 17.7% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  1 
 1.6% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  7 
 11.3% 
 Neudané  1 
 1.6% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné15 30 
 Učňovské (bez maturity)17 34 
 Stredné odborné (bez maturity)
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)
 Úplné stredné odborné (s maturitou)16 
 Úplné stredné všeobecné
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov12  
 Spolu62  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 50 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Haluzice.

 12 / 62 
 19.4%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby10.71 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby3.57 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba32.14 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody3.57 
7 Stavebníctvo7.14 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru
9 Hotely a reštaurácie7.14 
10 Doprava, skladovanie a spoje
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie17.86 
14 Školstvo10.71 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví7.14 
  Spolu28 100 


Z celkového počtu 28 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 18 obyvateľov

 18 / 28 
 64.3%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 55
    trvale obývaných domov: 24
    neobývaných domov: 31
    z toho určených na rekreáciu: 16
priemerný vek domu: 52

Bytov spolu: 55
    v tom trvalo obývané: 24

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 0  (0%)
    2 izby: 5  (20.83%)
    3 izby: 11  (45.83%)
    4 izby: 5  (20.83%)
    5+ izieb: 3  (12.5%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 67.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 93.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 26.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 16 / 31 
 51.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 24 / 55 
 43.6%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu24 62 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte19 53 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik11 39 
  so splachovacím záchodom11 42 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom13 46 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 3 / 24 
 12.5%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 7 [11.2 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 0 / 24 
 0.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 24 
 0.0%
- septik
 11 / 24 
 45.8%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 39 [62.9 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Haluzice
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]