Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Zemianske Podhradie    [ kód obce: 556441 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Zemianske Podhradie
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-416 14 30 
5-925 18 43 
10-1415 14 29 
15-1929 29 58 
20-2430 30 60 
25-2933 33 66 
30-3424 24 48 
35-3919 26 45 
40-4425 38 63 
45-4926 34 60 
50-5416 46 62 
55-5918 28 46 
60-6412 27 39 
65-6916 27 43 
70-7419 28 
75-7910 26 36 
80-8410 12 
85+11 
nezistený vek
Spolu330 450 780 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 1.2% 
 80-84  2 
 0.6% 
 75-79  10 
 3.0% 
 70-74  9 
 2.7% 
 65-69  16 
 4.9% 
 60-64  12 
 3.6% 
 55-59  18 
 5.5% 
 50-54  16 
 4.9% 
 45-49  26 
 7.9% 
 40-44  25 
 7.6% 
 35-39  19 
 5.8% 
 30-34  24 
 7.3% 
 25-29  33 
 10.0% 
 20-24  30 
 9.1% 
 15-19  29 
 8.8% 
 10-14  15 
 4.6% 
 5-9  25 
 7.6% 
 0-4  16 
 4.9% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  7 
 1.6% 
 80-84  10 
 2.2% 
 75-79  26 
 5.8% 
 70-74  19 
 4.2% 
 65-69  27 
 6.0% 
 60-64  27 
 6.0% 
 55-59  28 
 6.2% 
 50-54  46 
 10.2% 
 45-49  34 
 7.6% 
 40-44  38 
 8.4% 
 35-39  26 
 5.8% 
 30-34  24 
 5.3% 
 25-29  33 
 7.3% 
 20-24  30 
 6.7% 
 15-19  29 
 6.4% 
 10-14  14 
 3.1% 
 5-9  18 
 4.0% 
 0-4  14 
 3.1% 

Priemerný vek v obci Zemianske Podhradie je 40.8 [ muži: 36.4, ženy: 44.0 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 102    [ muži: 56, ženy: 46 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 480    [ muži: 220, ženy: 260 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 197    [ muži: 53, ženy: 144 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská326 441 767 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu330 450 780 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  767 
 98.3% 
 Maďarská  2 
 0.3% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  8 
 1.0% 
 Nemecká  1 
 0.1% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  2 
 0.3% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Zemianske Podhradie.

 767 / 780 
 98.3%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev325 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania397 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania43 
 Nezistené13 
 Spolu780 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Zemianske Podhradie.

 43 / 780 
 5.5%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  325 
 41.7% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  397 
 50.9% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  2 
 0.3% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  43 
 5.5% 
 Neudané  13 
 1.7% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné196 29.12 
 Učňovské (bez maturity)178 26.45 
 Stredné odborné (bez maturity)31 4.61 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)48 7.13 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)101 15.01 
 Úplné stredné všeobecné19 2.82 
 Vyššie0.3 
 Vysokoškolské spolu18 2.67 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.89 
 Ostatní bez školského vzdelania74 11 
 Deti do 16 rokov107  
 Spolu780  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 673 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Zemianske Podhradie.

 107 / 780 
 13.7%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby26 7.37 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba86 24.36 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.28 
7 Stavebníctvo54 15.3 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru21 5.95 
9 Hotely a reštaurácie12 3.4 
10 Doprava, skladovanie a spoje1.98 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo1.13 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj11 3.12 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie42 11.9 
14 Školstvo1.42 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť30 8.5 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.7 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví48 13.6 
  Spolu353 100 


Z celkového počtu 353 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 227 obyvateľov

 227 / 353 
 64.3%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 252
    trvale obývaných domov: 190
    neobývaných domov: 62
    z toho určených na rekreáciu: 25
priemerný vek domu: 43

Bytov spolu: 260
    v tom trvalo obývané: 197

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 5  (2.54%)
    2 izby: 24  (12.18%)
    3 izby: 82  (41.62%)
    4 izby: 43  (21.83%)
    5+ izieb: 43  (21.83%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 60.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 96.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 25 / 62 
 40.3%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 197 / 260 
 75.8%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu197 657 
  s plynom zo siete162 562 
  s vodovodom v byte165 589 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu21 44 
  nezistené10 24 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť18 
  kanalizácia - septik138 520 
  so splachovacím záchodom135 531 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom166 599 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 21 / 197 
 10.7%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 44 [5.64 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 162 / 197 
 82.2%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 562 [72.0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 5 / 197 
 2.5%
- septik
 138 / 197 
 70.1%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 18 [2.30 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 520 [66.6 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Zemianske Podhradie
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]