Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Zamarovce    [ kód obce: 556475 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Zamarovce
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-422 12 34 
5-927 21 48 
10-1419 25 44 
15-1927 17 44 
20-2412 25 37 
25-2928 26 54 
30-3426 25 51 
35-3923 30 53 
40-4424 14 38 
45-4919 22 41 
50-5422 24 46 
55-5924 24 48 
60-6418 25 43 
65-6919 18 37 
70-7413 21 
75-7911 22 33 
80-84
85+11 14 
nezistený vek
Spolu333 362 695 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 0.9% 
 80-84  1 
 0.3% 
 75-79  11 
 3.3% 
 70-74  8 
 2.4% 
 65-69  19 
 5.7% 
 60-64  18 
 5.4% 
 55-59  24 
 7.2% 
 50-54  22 
 6.6% 
 45-49  19 
 5.7% 
 40-44  24 
 7.2% 
 35-39  23 
 6.9% 
 30-34  26 
 7.8% 
 25-29  28 
 8.4% 
 20-24  12 
 3.6% 
 15-19  27 
 8.1% 
 10-14  19 
 5.7% 
 5-9  27 
 8.1% 
 0-4  22 
 6.6% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  11 
 3.0% 
 80-84  8 
 2.2% 
 75-79  22 
 6.1% 
 70-74  13 
 3.6% 
 65-69  18 
 5.0% 
 60-64  25 
 6.9% 
 55-59  24 
 6.6% 
 50-54  24 
 6.6% 
 45-49  22 
 6.1% 
 40-44  14 
 3.9% 
 35-39  30 
 8.3% 
 30-34  25 
 6.9% 
 25-29  26 
 7.2% 
 20-24  25 
 6.9% 
 15-19  17 
 4.7% 
 10-14  25 
 6.9% 
 5-9  21 
 5.8% 
 0-4  12 
 3.3% 

Priemerný vek v obci Zamarovce je 39.9 [ muži: 37.0, ženy: 42.5 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 126    [ muži: 68, ženy: 58 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 388    [ muži: 205, ženy: 183 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 181    [ muži: 60, ženy: 121 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská322 354 676 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu333 362 695 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  676 
 97.3% 
 Maďarská  2 
 0.3% 
 Rómska  1 
 0.1% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  8 
 1.2% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  8 
 1.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Zamarovce.

 676 / 695 
 97.3%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev544 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania41 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania89 
 Nezistené18 
 Spolu695 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Zamarovce.

 89 / 695 
 12.8%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  544 
 78.3% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  41 
 5.9% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  2 
 0.3% 
 Ostatné  1 
 0.1% 
 Bez vyznania  89 
 12.8% 
 Neudané  18 
 2.6% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné143 25.58 
 Učňovské (bez maturity)170 30.41 
 Stredné odborné (bez maturity)31 5.55 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)36 6.44 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)92 16.46 
 Úplné stredné všeobecné23 4.11 
 Vyššie0.54 
 Vysokoškolské spolu44 7.87 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania15 2.68 
 Ostatní bez školského vzdelania0.36 
 Deti do 16 rokov136  
 Spolu695  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 559 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Zamarovce.

 136 / 695 
 19.6%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby10 3.09 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.23 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.31 
5 Priemyselná výroba95 29.32 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.93 
7 Stavebníctvo19 5.86 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru30 9.26 
9 Hotely a reštaurácie11 3.4 
10 Doprava, skladovanie a spoje14 4.32 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo1.54 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj17 5.25 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie25 7.72 
14 Školstvo16 4.94 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť16 4.94 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby2.47 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví50 15.43 
  Spolu324 100 


Z celkového počtu 324 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 232 obyvateľov

 232 / 324 
 71.6%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 221
    trvale obývaných domov: 191
    neobývaných domov: 29
    z toho určených na rekreáciu: 3
priemerný vek domu: 36

Bytov spolu: 249
    v tom trvalo obývané: 218

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 3  (1.38%)
    2 izby: 41  (18.81%)
    3 izby: 82  (37.61%)
    4 izby: 48  (22.02%)
    5+ izieb: 44  (20.18%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 68.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 99.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 21.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 3 / 29 
 10.3%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 218 / 249 
 87.6%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu218 694 
  s plynom zo siete200 636 
  s vodovodom v byte208 675 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu10 
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik212 681 
  so splachovacím záchodom192 631 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom198 646 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 5 / 218 
 2.3%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 10 [1.43 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 200 / 218 
 91.7%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 636 [91.5 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 218 
 0.0%
- septik
 212 / 218 
 97.2%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 681 [97.9 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Zamarovce
späť na stránku okresu [ Trenčín ]