Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Pochabany    [ kód obce: 556742 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Pochabany
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-4
5-910 15 
10-1412 18 
15-1911 11 22 
20-2412 19 
25-2910 15 
30-3411 20 
35-3910 10 20 
40-4414 
45-4916 
50-5416 
55-5915 
60-6412 
65-6910 18 
70-7410 
75-79
80-84
85+
nezistený vek
Spolu132 127 259 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.8% 
 80-84  3 
 2.3% 
 75-79  0 
 0.0% 
 70-74  5 
 3.8% 
 65-69  8 
 6.1% 
 60-64  6 
 4.5% 
 55-59  7 
 5.3% 
 50-54  8 
 6.1% 
 45-49  9 
 6.8% 
 40-44  8 
 6.1% 
 35-39  10 
 7.6% 
 30-34  9 
 6.8% 
 25-29  10 
 7.6% 
 20-24  12 
 9.1% 
 15-19  11 
 8.3% 
 10-14  12 
 9.1% 
 5-9  10 
 7.6% 
 0-4  3 
 2.3% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 4.0% 
 80-84  2 
 1.6% 
 75-79  9 
 7.1% 
 70-74  5 
 4.0% 
 65-69  10 
 7.9% 
 60-64  6 
 4.8% 
 55-59  8 
 6.3% 
 50-54  8 
 6.3% 
 45-49  7 
 5.6% 
 40-44  6 
 4.8% 
 35-39  10 
 7.9% 
 30-34  11 
 8.7% 
 25-29  5 
 4.0% 
 20-24  7 
 5.6% 
 15-19  11 
 8.7% 
 10-14  6 
 4.8% 
 5-9  5 
 4.0% 
 0-4  5 
 4.0% 

Priemerný vek v obci Pochabany je 40.2 [ muži: 36.6, ženy: 43.9 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 41    [ muži: 25, ženy: 16 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 149    [ muži: 84, ženy: 65 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 68    [ muži: 23, ženy: 45 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská130 126 256 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu132 127 259 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  256 
 98.8% 
 Maďarská  1 
 0.4% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  1 
 0.4% 
 Česká  0 
 0.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  1 
 0.4% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Pochabany.

 256 / 259 
 98.8%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev248 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu259 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Pochabany.

 8 / 259 
 3.1%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  248 
 95.8% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.4% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  2 
 0.8% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  8 
 3.1% 
 Neudané  0 
 0.0% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné84 39.07 
 Učňovské (bez maturity)77 35.81 
 Stredné odborné (bez maturity)11 5.12 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)4.19 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)24 11.16 
 Úplné stredné všeobecné1.4 
 Vyššie0.47 
 Vysokoškolské spolu1.4 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.93 
 Ostatní bez školského vzdelania0.47 
 Deti do 16 rokov44  
 Spolu259  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 215 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Pochabany.

 44 / 259 
 17.0%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby6.72 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba44 36.97 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.84 
7 Stavebníctvo14 11.76 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru1.68 
9 Hotely a reštaurácie5.04 
10 Doprava, skladovanie a spoje4.2 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.84 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj5.04 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie5.88 
14 Školstvo1.68 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť1.68 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.68 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.84 
19 EA bez udania odvetví18 15.13 
  Spolu119 100 


Z celkového počtu 119 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 64 obyvateľov

 64 / 119 
 53.8%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 98
    trvale obývaných domov: 79
    neobývaných domov: 19
    z toho určených na rekreáciu: 3
priemerný vek domu: 36

Bytov spolu: 100
    v tom trvalo obývané: 81

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 2  (2.47%)
    2 izby: 8  (9.88%)
    3 izby: 33  (40.74%)
    4 izby: 16  (19.75%)
    5+ izieb: 22  (27.16%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 69.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 100.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 21.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 3 / 19 
 15.8%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 81 / 100 
 81.0%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu81 259 
  s plynom zo siete63 208 
  s vodovodom v byte71 239 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu11 
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik55 203 
  so splachovacím záchodom55 204 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom72 245 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 7 / 81 
 8.6%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 11 [4.24 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 63 / 81 
 77.8%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 208 [80.3 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 1 / 81 
 1.2%
- septik
 55 / 81 
 67.9%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 2 [0.77 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 203 [78.3 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Pochabany
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]