Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Bánovce nad Bebravou ]
Borčany    [ kód obce: 556793 ]
  zobraziť mapu okresu Bánovce nad Bebravou

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Bánovce nad Bebravou >> obec Borčany
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-410 
5-910 18 
10-1411 19 
15-1916 
20-2411 15 
25-2915 23 
30-3414 23 
35-3910 18 
40-4412 
45-4910 13 
50-5412 21 
55-5910 
60-6414 
65-6912 
70-7410 12 
75-79
80-84
85+
nezistený vek
Spolu120 127 247 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  0 
 0.0% 
 80-84  1 
 0.8% 
 75-79  2 
 1.7% 
 70-74  2 
 1.7% 
 65-69  6 
 5.0% 
 60-64  5 
 4.2% 
 55-59  6 
 5.0% 
 50-54  9 
 7.5% 
 45-49  3 
 2.5% 
 40-44  9 
 7.5% 
 35-39  10 
 8.3% 
 30-34  14 
 11.7% 
 25-29  15 
 12.5% 
 20-24  4 
 3.3% 
 15-19  7 
 5.8% 
 10-14  11 
 9.2% 
 5-9  10 
 8.3% 
 0-4  6 
 5.0% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.8% 
 80-84  2 
 1.6% 
 75-79  4 
 3.2% 
 70-74  10 
 7.9% 
 65-69  6 
 4.8% 
 60-64  9 
 7.1% 
 55-59  4 
 3.2% 
 50-54  12 
 9.5% 
 45-49  10 
 7.9% 
 40-44  3 
 2.4% 
 35-39  8 
 6.3% 
 30-34  9 
 7.1% 
 25-29  8 
 6.3% 
 20-24  11 
 8.7% 
 15-19  9 
 7.1% 
 10-14  8 
 6.3% 
 5-9  8 
 6.3% 
 0-4  4 
 3.2% 

Priemerný vek v obci Borčany je 37.6 [ muži: 34.3, ženy: 40.7 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 47    [ muži: 27, ženy: 20 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 147    [ muži: 77, ženy: 70 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 52    [ muži: 16, ženy: 36 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská119 127 246 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu120 127 247 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  246 
 99.6% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  0 
 0.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.4% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Borčany.

 246 / 247 
 99.6%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev238 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu247 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Borčany.

 0 / 247 
 0.0%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  238 
 96.4% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.4% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  0 
 0.0% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  0 
 0.0% 
 Neudané  8 
 3.2% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné71 35.86 
 Učňovské (bez maturity)59 29.8 
 Stredné odborné (bez maturity)28 14.14 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)4.04 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)24 12.12 
 Úplné stredné všeobecné2.53 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu0.51 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania1.01 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov49  
 Spolu247  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 198 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Borčany.

 49 / 247 
 19.8%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby18 17.48 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.97 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.97 
5 Priemyselná výroba35 33.98 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
7 Stavebníctvo7.77 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru11 10.68 
9 Hotely a reštaurácie0.97 
10 Doprava, skladovanie a spoje3.88 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj0.97 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie4.85 
14 Školstvo1.94 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.97 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví15 14.56 
  Spolu103 100 


Z celkového počtu 103 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 56 obyvateľov

 56 / 103 
 54.4%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 85
    trvale obývaných domov: 71
    neobývaných domov: 14
    z toho určených na rekreáciu: 7
priemerný vek domu: 47

Bytov spolu: 90
    v tom trvalo obývané: 76

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 3  (3.95%)
    2 izby: 12  (15.79%)
    3 izby: 29  (38.16%)
    4 izby: 19  (25%)
    5+ izieb: 13  (17.11%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 60.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 95.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 7 / 14 
 50.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 76 / 90 
 84.4%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu76 247 
  s plynom zo siete54 169 
  s vodovodom v byte68 226 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené11 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik46 157 
  so splachovacím záchodom43 148 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom61 198 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 3 / 76 
 3.9%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 7 [2.83 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 54 / 76 
 71.1%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 169 [68.4 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 3 / 76 
 3.9%
- septik
 46 / 76 
 60.5%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 8 [3.23 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 157 [63.5 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Borčany
späť na stránku okresu [ Bánovce nad Bebravou ]