Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Ilava ]
Sedmerovec    [ kód obce: 557412 ]
  zobraziť mapu okresu Ilava

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Ilava >> obec Sedmerovec
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-410 12 22 
5-917 17 34 
10-1424 15 39 
15-1912 21 
20-2414 18 32 
25-2918 14 32 
30-3417 19 36 
35-3920 16 36 
40-4413 21 
45-4913 21 
50-5413 22 
55-5912 19 
60-6412 14 26 
65-69
70-7413 22 
75-79
80-84
85+
nezistený vek
Spolu196 213 409 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 1.0% 
 80-84  3 
 1.5% 
 75-79  2 
 1.0% 
 70-74  9 
 4.6% 
 65-69  2 
 1.0% 
 60-64  12 
 6.1% 
 55-59  7 
 3.6% 
 50-54  9 
 4.6% 
 45-49  8 
 4.1% 
 40-44  13 
 6.6% 
 35-39  20 
 10.2% 
 30-34  17 
 8.7% 
 25-29  18 
 9.2% 
 20-24  14 
 7.1% 
 15-19  9 
 4.6% 
 10-14  24 
 12.2% 
 5-9  17 
 8.7% 
 0-4  10 
 5.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 2.3% 
 80-84  3 
 1.4% 
 75-79  3 
 1.4% 
 70-74  13 
 6.1% 
 65-69  6 
 2.8% 
 60-64  14 
 6.6% 
 55-59  12 
 5.6% 
 50-54  13 
 6.1% 
 45-49  13 
 6.1% 
 40-44  8 
 3.8% 
 35-39  16 
 7.5% 
 30-34  19 
 8.9% 
 25-29  14 
 6.6% 
 20-24  18 
 8.5% 
 15-19  12 
 5.6% 
 10-14  15 
 7.0% 
 5-9  17 
 8.0% 
 0-4  12 
 5.6% 

Priemerný vek v obci Sedmerovec je 35.8 [ muži: 33.9, ženy: 37.6 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 95    [ muži: 51, ženy: 44 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 228    [ muži: 115, ženy: 113 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 86    [ muži: 30, ženy: 56 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská196 213 409 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu196 213 409 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  409 
 100.0% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  0 
 0.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Sedmerovec.

 409 / 409 
 100.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev401 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu409 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Sedmerovec.

 5 / 409 
 1.2%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  401 
 98.0% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  0 
 0.0% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  5 
 1.2% 
 Neudané  3 
 0.7% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné84 26.84 
 Učňovské (bez maturity)106 33.87 
 Stredné odborné (bez maturity)24 7.67 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)11 3.51 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)59 18.85 
 Úplné stredné všeobecné1.28 
 Vyššie0.32 
 Vysokoškolské spolu12 3.83 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania11 3.51 
 Ostatní bez školského vzdelania0.32 
 Deti do 16 rokov96  
 Spolu409  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 313 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Sedmerovec.

 96 / 409 
 23.5%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby18 9.38 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba75 39.06 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.56 
7 Stavebníctvo1.56 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru14 7.29 
9 Hotely a reštaurácie0.52 
10 Doprava, skladovanie a spoje3.65 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.56 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie10 5.21 
14 Školstvo1.56 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť13 6.77 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.56 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví39 20.31 
  Spolu192 100 


Z celkového počtu 192 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 139 obyvateľov

 139 / 192 
 72.4%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 117
    trvale obývaných domov: 104
    neobývaných domov: 13
    z toho určených na rekreáciu: 6
priemerný vek domu: 34

Bytov spolu: 125
    v tom trvalo obývané: 109

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 3  (2.75%)
    2 izby: 10  (9.17%)
    3 izby: 37  (33.94%)
    4 izby: 28  (25.69%)
    5+ izieb: 31  (28.44%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 59.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 98.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 15.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 6 / 13 
 46.2%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 109 / 125 
 87.2%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu109 409 
  s plynom zo siete94 365 
  s vodovodom v byte97 381 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené17 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik88 359 
  so splachovacím záchodom81 342 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom95 377 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 6 / 109 
 5.5%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 6 [1.46 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 94 / 109 
 86.2%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 365 [89.2 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 109 
 0.0%
- septik
 88 / 109 
 80.7%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 359 [87.7 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Sedmerovec
späť na stránku okresu [ Ilava ]