Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Púchov ]
Dolné Kočkovce    [ kód obce: 557439 ]
  zobraziť mapu okresu Púchov

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Púchov >> obec Dolné Kočkovce
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-421 31 52 
5-935 30 65 
10-1423 37 60 
15-1930 43 73 
20-2451 49 100 
25-2944 51 95 
30-3448 33 81 
35-3936 27 63 
40-4439 29 68 
45-4930 44 74 
50-5449 43 92 
55-5937 28 65 
60-6420 42 62 
65-6929 45 74 
70-7422 38 60 
75-7916 19 35 
80-8411 17 
85+10 15 
nezistený vek10 18 
Spolu549 620 1169 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 0.9% 
 80-84  6 
 1.1% 
 75-79  16 
 3.0% 
 70-74  22 
 4.1% 
 65-69  29 
 5.4% 
 60-64  20 
 3.7% 
 55-59  37 
 6.8% 
 50-54  49 
 9.1% 
 45-49  30 
 5.5% 
 40-44  39 
 7.2% 
 35-39  36 
 6.7% 
 30-34  48 
 8.9% 
 25-29  44 
 8.1% 
 20-24  51 
 9.4% 
 15-19  30 
 5.5% 
 10-14  23 
 4.3% 
 5-9  35 
 6.5% 
 0-4  21 
 3.9% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  10 
 1.6% 
 80-84  11 
 1.8% 
 75-79  19 
 3.1% 
 70-74  38 
 6.2% 
 65-69  45 
 7.4% 
 60-64  42 
 6.9% 
 55-59  28 
 4.6% 
 50-54  43 
 7.0% 
 45-49  44 
 7.2% 
 40-44  29 
 4.8% 
 35-39  27 
 4.4% 
 30-34  33 
 5.4% 
 25-29  51 
 8.4% 
 20-24  49 
 8.0% 
 15-19  43 
 7.0% 
 10-14  37 
 6.1% 
 5-9  30 
 4.9% 
 0-4  31 
 5.1% 

Priemerný vek v obci Dolné Kočkovce je 40.1 [ muži: 39.1, ženy: 40.9 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 177    [ muži: 79, ženy: 98 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 683    [ muži: 364, ženy: 319 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 291    [ muži: 98, ženy: 193 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská547 611 1158 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká10 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu549 620 1169 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 158 
 99.1% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  1 
 0.1% 
 Česká  10 
 0.9% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Dolné Kočkovce.

 1 158 / 1 169 
 99.1%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1093 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania15 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania43 
 Nezistené
 Spolu1169 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Dolné Kočkovce.

 43 / 1 169 
 3.7%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 093 
 93.5% 
 Gréckokatolícka cirkev  2 
 0.2% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  15 
 1.3% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  1 
 0.1% 
 Apoštolská cirkev  3 
 0.3% 
 Starokatolícka cirkev  3 
 0.3% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  43 
 3.7% 
 Neudané  8 
 0.7% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné229 23.3 
 Učňovské (bez maturity)325 33.06 
 Stredné odborné (bez maturity)49 4.98 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)76 7.73 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)193 19.63 
 Úplné stredné všeobecné20 2.03 
 Vyššie0.51 
 Vysokoškolské spolu69 7.02 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania12 1.22 
 Ostatní bez školského vzdelania0.51 
 Deti do 16 rokov186  
 Spolu1169  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 983 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Dolné Kočkovce.

 186 / 1 169 
 15.9%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby11 1.84 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba299 50 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
7 Stavebníctvo22 3.68 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru51 8.53 
9 Hotely a reštaurácie12 2.01 
10 Doprava, skladovanie a spoje21 3.51 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.33 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj28 4.68 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie22 3.68 
14 Školstvo38 6.35 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť16 2.68 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví64 10.7 
  Spolu598 100 


Z celkového počtu 598 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 414 obyvateľov

 414 / 598 
 69.2%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 362
    trvale obývaných domov: 325
    neobývaných domov: 37
    z toho určených na rekreáciu: 12
priemerný vek domu: 36

Bytov spolu: 400
    v tom trvalo obývané: 363

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 12  (3.31%)
    2 izby: 54  (14.88%)
    3 izby: 135  (37.19%)
    4 izby: 92  (25.34%)
    5+ izieb: 70  (19.28%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 61.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 90.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 12 / 37 
 32.4%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 363 / 400 
 90.8%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu363 1168 
  s plynom zo siete310 1052 
  s vodovodom v byte342 1130 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu10 
  nezistené12 24 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť14 32 
  kanalizácia - septik335 1101 
  so splachovacím záchodom303 1035 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom339 1125 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 6 / 363 
 1.7%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 10 [0.85 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 310 / 363 
 85.4%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1052 [89.9 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 14 / 363 
 3.9%
- septik
 335 / 363 
 92.3%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 32 [2.73 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1101 [94.1 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Dolné Kočkovce
späť na stránku okresu [ Púchov ]