Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Púchov ]
Nimnica    [ kód obce: 557447 ]
  zobraziť mapu okresu Púchov

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Púchov >> obec Nimnica
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-417 25 
5-917 24 41 
10-1420 14 34 
15-1921 25 46 
20-2432 18 50 
25-2921 20 41 
30-3430 22 52 
35-3925 16 41 
40-4424 24 48 
45-4928 22 50 
50-5425 22 47 
55-5910 13 23 
60-6411 21 32 
65-6915 14 29 
70-7412 15 27 
75-7914 19 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu317 302 619 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.3% 
 80-84  3 
 0.9% 
 75-79  5 
 1.6% 
 70-74  12 
 3.8% 
 65-69  15 
 4.7% 
 60-64  11 
 3.5% 
 55-59  10 
 3.2% 
 50-54  25 
 7.9% 
 45-49  28 
 8.8% 
 40-44  24 
 7.6% 
 35-39  25 
 7.9% 
 30-34  30 
 9.5% 
 25-29  21 
 6.6% 
 20-24  32 
 10.1% 
 15-19  21 
 6.6% 
 10-14  20 
 6.3% 
 5-9  17 
 5.4% 
 0-4  17 
 5.4% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 1.7% 
 80-84  5 
 1.7% 
 75-79  14 
 4.6% 
 70-74  15 
 5.0% 
 65-69  14 
 4.6% 
 60-64  21 
 7.0% 
 55-59  13 
 4.3% 
 50-54  22 
 7.3% 
 45-49  22 
 7.3% 
 40-44  24 
 7.9% 
 35-39  16 
 5.3% 
 30-34  22 
 7.3% 
 25-29  20 
 6.6% 
 20-24  18 
 6.0% 
 15-19  25 
 8.3% 
 10-14  14 
 4.6% 
 5-9  24 
 7.9% 
 0-4  8 
 2.6% 

Priemerný vek v obci Nimnica je 38.5 [ muži: 36.2, ženy: 40.8 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 100    [ muži: 54, ženy: 46 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 385    [ muži: 216, ženy: 169 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 134    [ muži: 47, ženy: 87 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská312 291 603 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu317 302 619 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  603 
 97.4% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  7 
 1.1% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  7 
 1.1% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  2 
 0.3% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Nimnica.

 603 / 619 
 97.4%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev419 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania164 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania28 
 Nezistené
 Spolu619 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Nimnica.

 28 / 619 
 4.5%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  419 
 67.7% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  164 
 26.5% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  1 
 0.2% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  5 
 0.8% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  28 
 4.5% 
 Neudané  2 
 0.3% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné118 23.14 
 Učňovské (bez maturity)195 38.24 
 Stredné odborné (bez maturity)
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)28 5.49 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)94 18.43 
 Úplné stredné všeobecné10 1.96 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu37 7.25 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania26 5.1 
 Ostatní bez školského vzdelania0.39 
 Deti do 16 rokov109  
 Spolu619  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 510 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Nimnica.

 109 / 619 
 17.6%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby0.94 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.31 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.31 
5 Priemyselná výroba68 21.25 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody2.5 
7 Stavebníctvo10 3.13 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru14 4.38 
9 Hotely a reštaurácie2.19 
10 Doprava, skladovanie a spoje1.88 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.94 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj0.94 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie14 4.38 
14 Školstvo2.5 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť35 10.94 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.88 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia1.56 
19 EA bez udania odvetví128 40 
  Spolu320 100 


Z celkového počtu 320 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 126 obyvateľov

 126 / 320 
 39.4%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 200
    trvale obývaných domov: 154
    neobývaných domov: 41
    z toho určených na rekreáciu: 6
priemerný vek domu: 39

Bytov spolu: 241
    v tom trvalo obývané: 195

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 14  (7.18%)
    2 izby: 33  (16.92%)
    3 izby: 84  (43.08%)
    4 izby: 39  (20%)
    5+ izieb: 25  (12.82%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 54.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 80.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 17.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 6 / 41 
 14.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 195 / 241 
 80.9%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu195 613 
  s plynom zo siete158 500 
  s vodovodom v byte179 573 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu21 
  nezistené18 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť41 140 
  kanalizácia - septik113 370 
  so splachovacím záchodom143 488 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom165 546 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 8 / 195 
 4.1%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 21 [3.39 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 158 / 195 
 81.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 500 [80.7 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 41 / 195 
 21.0%
- septik
 113 / 195 
 57.9%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 140 [22.6 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 370 [59.7 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Nimnica
späť na stránku okresu [ Púchov ]