Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Púchov ]
Vydrná    [ kód obce: 557498 ]
  zobraziť mapu okresu Púchov

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Púchov >> obec Vydrná
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-416 
5-913 13 26 
10-1413 11 24 
15-1911 10 21 
20-2413 15 28 
25-2920 14 34 
30-3414 13 27 
35-3916 
40-4413 21 
45-4914 
50-5411 14 25 
55-5915 12 27 
60-6410 14 
65-6912 20 
70-7413 21 
75-7911 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu175 176 351 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.6% 
 80-84  1 
 0.6% 
 75-79  6 
 3.4% 
 70-74  8 
 4.6% 
 65-69  8 
 4.6% 
 60-64  4 
 2.3% 
 55-59  15 
 8.6% 
 50-54  11 
 6.3% 
 45-49  8 
 4.6% 
 40-44  13 
 7.4% 
 35-39  7 
 4.0% 
 30-34  14 
 8.0% 
 25-29  20 
 11.4% 
 20-24  13 
 7.4% 
 15-19  11 
 6.3% 
 10-14  13 
 7.4% 
 5-9  13 
 7.4% 
 0-4  9 
 5.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 1.1% 
 80-84  2 
 1.1% 
 75-79  5 
 2.8% 
 70-74  13 
 7.4% 
 65-69  12 
 6.8% 
 60-64  10 
 5.7% 
 55-59  12 
 6.8% 
 50-54  14 
 8.0% 
 45-49  6 
 3.4% 
 40-44  8 
 4.5% 
 35-39  9 
 5.1% 
 30-34  13 
 7.4% 
 25-29  14 
 8.0% 
 20-24  15 
 8.5% 
 15-19  10 
 5.7% 
 10-14  11 
 6.3% 
 5-9  13 
 7.4% 
 0-4  7 
 4.0% 

Priemerný vek v obci Vydrná je 38.5 [ muži: 36.8, ženy: 40.2 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 66    [ muži: 35, ženy: 31 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 201    [ muži: 112, ženy: 89 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 84    [ muži: 28, ženy: 56 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská174 173 347 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu175 176 351 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  347 
 98.9% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  3 
 0.9% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.3% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Vydrná.

 347 / 351 
 98.9%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev57 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania284 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu351 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Vydrná.

 5 / 351 
 1.4%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  57 
 16.2% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.3% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  284 
 80.9% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  1 
 0.3% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  5 
 1.4% 
 Neudané  3 
 0.9% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné95 33.69 
 Učňovské (bez maturity)98 34.75 
 Stredné odborné (bez maturity)
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)30 10.64 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)47 16.67 
 Úplné stredné všeobecné1.42 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu2.84 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov69  
 Spolu351  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 282 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Vydrná.

 69 / 351 
 19.7%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby25 14.71 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.76 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba68 40 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
7 Stavebníctvo3.53 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru18 10.59 
9 Hotely a reštaurácie1.18 
10 Doprava, skladovanie a spoje13 7.65 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.59 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.18 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie12 7.06 
14 Školstvo2.35 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť1.76 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.76 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia1.18 
19 EA bez udania odvetví4.71 
  Spolu170 100 


Z celkového počtu 170 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 130 obyvateľov

 130 / 170 
 76.5%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 155
    trvale obývaných domov: 107
    neobývaných domov: 48
    z toho určených na rekreáciu: 19
priemerný vek domu: 37

Bytov spolu: 155
    v tom trvalo obývané: 106

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 5  (4.72%)
    2 izby: 22  (20.75%)
    3 izby: 41  (38.68%)
    4 izby: 24  (22.64%)
    5+ izieb: 14  (13.21%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 57.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 88.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 17.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 19 / 48 
 39.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 106 / 155 
 68.4%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu106 349 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte92 326 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu10 19 
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik74 274 
  so splachovacím záchodom68 250 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom85 313 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 10 / 106 
 9.4%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 19 [5.41 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 0 / 106 
 0.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 106 
 0.0%
- septik
 74 / 106 
 69.8%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 274 [78.0 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Vydrná
späť na stránku okresu [ Púchov ]