Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Púchov ]
Kvašov    [ kód obce: 557501 ]
  zobraziť mapu okresu Púchov

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Púchov >> obec Kvašov
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-418 20 38 
5-922 20 42 
10-1422 24 46 
15-1920 24 44 
20-2431 33 64 
25-2924 36 60 
30-3427 19 46 
35-3927 18 45 
40-4421 15 36 
45-4925 25 50 
50-5417 16 33 
55-5925 24 49 
60-6415 18 33 
65-6913 18 31 
70-7414 22 
75-7915 24 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu329 345 674 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.6% 
 80-84  3 
 0.9% 
 75-79  9 
 2.7% 
 70-74  8 
 2.4% 
 65-69  13 
 4.0% 
 60-64  15 
 4.6% 
 55-59  25 
 7.6% 
 50-54  17 
 5.2% 
 45-49  25 
 7.6% 
 40-44  21 
 6.4% 
 35-39  27 
 8.2% 
 30-34  27 
 8.2% 
 25-29  24 
 7.3% 
 20-24  31 
 9.4% 
 15-19  20 
 6.1% 
 10-14  22 
 6.7% 
 5-9  22 
 6.7% 
 0-4  18 
 5.5% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.6% 
 80-84  4 
 1.2% 
 75-79  15 
 4.3% 
 70-74  14 
 4.1% 
 65-69  18 
 5.2% 
 60-64  18 
 5.2% 
 55-59  24 
 7.0% 
 50-54  16 
 4.6% 
 45-49  25 
 7.2% 
 40-44  15 
 4.3% 
 35-39  18 
 5.2% 
 30-34  19 
 5.5% 
 25-29  36 
 10.4% 
 20-24  33 
 9.6% 
 15-19  24 
 7.0% 
 10-14  24 
 7.0% 
 5-9  20 
 5.8% 
 0-4  20 
 5.8% 

Priemerný vek v obci Kvašov je 37.1 [ muži: 36.5, ženy: 37.6 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 126    [ muži: 62, ženy: 64 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 403    [ muži: 217, ženy: 186 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 145    [ muži: 50, ženy: 95 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská327 343 670 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu329 345 674 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  670 
 99.4% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  0 
 0.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  4 
 0.6% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Kvašov.

 670 / 674 
 99.4%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev665 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu674 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Kvašov.

 1 / 674 
 0.1%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  665 
 98.7% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  1 
 0.1% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  1 
 0.1% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  1 
 0.1% 
 Neudané  5 
 0.7% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné206 38.29 
 Učňovské (bez maturity)198 36.8 
 Stredné odborné (bez maturity)33 6.13 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)39 7.25 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)39 7.25 
 Úplné stredné všeobecné1.3 
 Vyššie0.19 
 Vysokoškolské spolu1.3 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania1.49 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov136  
 Spolu674  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 538 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Kvašov.

 136 / 674 
 20.2%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby20 5.83 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby2.33 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba166 48.4 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.29 
7 Stavebníctvo2.33 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru23 6.71 
9 Hotely a reštaurácie2.62 
10 Doprava, skladovanie a spoje2.62 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj2.33 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie10 2.92 
14 Školstvo1.75 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť1.17 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.87 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví68 19.83 
  Spolu343 100 


Z celkového počtu 343 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 214 obyvateľov

 214 / 343 
 62.4%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 220
    trvale obývaných domov: 183
    neobývaných domov: 37
    z toho určených na rekreáciu: 5
priemerný vek domu: 37

Bytov spolu: 234
    v tom trvalo obývané: 197

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 8  (4.06%)
    2 izby: 37  (18.78%)
    3 izby: 69  (35.03%)
    4 izby: 49  (24.87%)
    5+ izieb: 34  (17.26%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 51.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 82.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 14.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 5 / 37 
 13.5%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 197 / 234 
 84.2%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu197 674 
  s plynom zo siete153 528 
  s vodovodom v byte187 654 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť13 
  kanalizácia - septik134 510 
  so splachovacím záchodom125 473 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom161 608 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 6 / 197 
 3.0%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 9 [1.33 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 153 / 197 
 77.7%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 528 [78.3 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 2 / 197 
 1.0%
- septik
 134 / 197 
 68.0%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 13 [1.92 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 510 [75.6 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Kvašov
späť na stránku okresu [ Púchov ]