Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Považská Bystrica ]
Hatné    [ kód obce: 557510 ]
  zobraziť mapu okresu Považská Bystrica

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Považská Bystrica >> obec Hatné
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-416 22 38 
5-923 27 50 
10-1419 29 48 
15-1924 33 
20-2422 22 44 
25-2920 19 39 
30-3425 26 51 
35-3925 21 46 
40-4421 16 37 
45-4916 13 29 
50-5411 11 22 
55-5915 14 29 
60-6417 25 
65-6915 15 30 
70-7411 14 25 
75-7910 17 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu282 293 575 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 1.1% 
 80-84  1 
 0.4% 
 75-79  7 
 2.5% 
 70-74  11 
 3.9% 
 65-69  15 
 5.3% 
 60-64  8 
 2.8% 
 55-59  15 
 5.3% 
 50-54  11 
 3.9% 
 45-49  16 
 5.7% 
 40-44  21 
 7.4% 
 35-39  25 
 8.9% 
 30-34  25 
 8.9% 
 25-29  20 
 7.1% 
 20-24  22 
 7.8% 
 15-19  24 
 8.5% 
 10-14  19 
 6.7% 
 5-9  23 
 8.2% 
 0-4  16 
 5.7% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.7% 
 80-84  6 
 2.0% 
 75-79  10 
 3.4% 
 70-74  14 
 4.8% 
 65-69  15 
 5.1% 
 60-64  17 
 5.8% 
 55-59  14 
 4.8% 
 50-54  11 
 3.8% 
 45-49  13 
 4.4% 
 40-44  16 
 5.5% 
 35-39  21 
 7.2% 
 30-34  26 
 8.9% 
 25-29  19 
 6.5% 
 20-24  22 
 7.5% 
 15-19  9 
 3.1% 
 10-14  29 
 9.9% 
 5-9  27 
 9.2% 
 0-4  22 
 7.5% 

Priemerný vek v obci Hatné je 35.8 [ muži: 35.2, ženy: 36.3 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 136    [ muži: 58, ženy: 78 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 316    [ muži: 179, ženy: 137 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 123    [ muži: 45, ženy: 78 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská277 292 569 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu282 293 575 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  569 
 99.0% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  1 
 0.2% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  5 
 0.9% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Hatné.

 569 / 575 
 99.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev556 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené18 
 Spolu575 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Hatné.

 0 / 575 
 0.0%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  556 
 96.7% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  1 
 0.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  0 
 0.0% 
 Neudané  18 
 3.1% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné148 34.02 
 Učňovské (bez maturity)146 33.56 
 Stredné odborné (bez maturity)0.46 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)54 12.41 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)53 12.18 
 Úplné stredné všeobecné2.07 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu10 2.3 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania1.61 
 Ostatní bez školského vzdelania1.38 
 Deti do 16 rokov140  
 Spolu575  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 435 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Hatné.

 140 / 575 
 24.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby16 5.93 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.11 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba70 25.93 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.11 
7 Stavebníctvo22 8.15 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru37 13.7 
9 Hotely a reštaurácie1.48 
10 Doprava, skladovanie a spoje15 5.56 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie30 11.11 
14 Školstvo1.11 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť12 4.44 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.74 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia1.85 
19 EA bez udania odvetví48 17.78 
  Spolu270 100 


Z celkového počtu 270 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 161 obyvateľov

 161 / 270 
 59.6%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 183
    trvale obývaných domov: 150
    neobývaných domov: 33
    z toho určených na rekreáciu: 1
priemerný vek domu: 41

Bytov spolu: 194
    v tom trvalo obývané: 158

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 12  (7.59%)
    2 izby: 36  (22.78%)
    3 izby: 57  (36.08%)
    4 izby: 39  (24.68%)
    5+ izieb: 14  (8.86%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 49.1
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 78.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 13.5
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 1 / 33 
 3.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 158 / 194 
 81.4%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu158 573 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte129 505 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu23 52 
  nezistené16 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik109 446 
  so splachovacím záchodom90 361 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom124 484 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 23 / 158 
 14.6%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 52 [9.04 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 0 / 158 
 0.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 158 
 0.0%
- septik
 109 / 158 
 69.0%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 446 [77.5 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Hatné
späť na stránku okresu [ Považská Bystrica ]