Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Púchov ]
Horná Breznica    [ kód obce: 557692 ]
  zobraziť mapu okresu Púchov

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Púchov >> obec Horná Breznica
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-415 10 25 
5-914 10 24 
10-1417 15 32 
15-1919 22 41 
20-2421 19 40 
25-2913 17 30 
30-3417 10 27 
35-3915 14 29 
40-4422 19 41 
45-4918 11 29 
50-5415 11 26 
55-5917 
60-6414 20 
65-6917 26 
70-7410 19 
75-7913 15 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu227 226 453 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 1.3% 
 80-84  2 
 0.9% 
 75-79  2 
 0.9% 
 70-74  10 
 4.4% 
 65-69  9 
 4.0% 
 60-64  6 
 2.6% 
 55-59  9 
 4.0% 
 50-54  15 
 6.6% 
 45-49  18 
 7.9% 
 40-44  22 
 9.7% 
 35-39  15 
 6.6% 
 30-34  17 
 7.5% 
 25-29  13 
 5.7% 
 20-24  21 
 9.3% 
 15-19  19 
 8.4% 
 10-14  17 
 7.5% 
 5-9  14 
 6.2% 
 0-4  15 
 6.6% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.4% 
 80-84  6 
 2.7% 
 75-79  13 
 5.8% 
 70-74  9 
 4.0% 
 65-69  17 
 7.5% 
 60-64  14 
 6.2% 
 55-59  8 
 3.5% 
 50-54  11 
 4.9% 
 45-49  11 
 4.9% 
 40-44  19 
 8.4% 
 35-39  14 
 6.2% 
 30-34  10 
 4.4% 
 25-29  17 
 7.5% 
 20-24  19 
 8.4% 
 15-19  22 
 9.7% 
 10-14  15 
 6.6% 
 5-9  10 
 4.4% 
 0-4  10 
 4.4% 

Priemerný vek v obci Horná Breznica je 37.7 [ muži: 35.4, ženy: 40.0 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 81    [ muži: 46, ženy: 35 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 272    [ muži: 149, ženy: 123 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 100    [ muži: 32, ženy: 68 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská227 225 452 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu227 226 453 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  452 
 99.8% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  0 
 0.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Horná Breznica.

 452 / 453 
 99.8%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev446 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu453 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Horná Breznica.

 2 / 453 
 0.4%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  446 
 98.5% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  1 
 0.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  2 
 0.4% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  2 
 0.4% 
 Neudané  2 
 0.4% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné151 41.48 
 Učňovské (bez maturity)133 36.54 
 Stredné odborné (bez maturity)1.1 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)17 4.67 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)46 12.64 
 Úplné stredné všeobecné1.1 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu0.82 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.82 
 Ostatní bez školského vzdelania0.82 
 Deti do 16 rokov89  
 Spolu453  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 364 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Horná Breznica.

 89 / 453 
 19.6%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby14 6.45 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby11 5.07 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba111 51.15 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.46 
7 Stavebníctvo3.23 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru12 5.53 
9 Hotely a reštaurácie2.3 
10 Doprava, skladovanie a spoje2.76 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.84 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie34 15.67 
14 Školstvo
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť2.3 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví3.23 
  Spolu217 100 


Z celkového počtu 217 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 131 obyvateľov

 131 / 217 
 60.4%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 172
    trvale obývaných domov: 139
    neobývaných domov: 33
    z toho určených na rekreáciu: 4
priemerný vek domu: 38

Bytov spolu: 180
    v tom trvalo obývané: 147

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 23  (15.65%)
    2 izby: 37  (25.17%)
    3 izby: 41  (27.89%)
    4 izby: 31  (21.09%)
    5+ izieb: 15  (10.2%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 51.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 81.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 16.0
- obytných miestností na 1 byt: 2.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 4 / 33 
 12.1%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 147 / 180 
 81.7%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu147 453 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte113 384 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu30 61 
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik93 340 
  so splachovacím záchodom70 284 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom105 367 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 30 / 147 
 20.4%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 61 [13.4 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 0 / 147 
 0.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 147 
 0.0%
- septik
 93 / 147 
 63.3%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 340 [75.0 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Horná Breznica
späť na stránku okresu [ Púchov ]