Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Prievidza ]
Lipník    [ kód obce: 557706 ]
  zobraziť mapu okresu Prievidza

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Prievidza >> obec Lipník
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-414 21 
5-915 12 27 
10-1415 18 33 
15-1920 27 47 
20-2419 24 43 
25-2923 19 42 
30-3418 13 31 
35-3916 17 33 
40-4417 11 28 
45-4911 25 36 
50-5421 16 37 
55-5911 19 
60-6416 10 26 
65-6911 19 
70-7413 19 
75-7915 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu229 259 488 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  0 
 0.0% 
 80-84  2 
 0.9% 
 75-79  7 
 3.1% 
 70-74  6 
 2.6% 
 65-69  8 
 3.5% 
 60-64  16 
 7.0% 
 55-59  8 
 3.5% 
 50-54  21 
 9.2% 
 45-49  11 
 4.8% 
 40-44  17 
 7.4% 
 35-39  16 
 7.0% 
 30-34  18 
 7.9% 
 25-29  23 
 10.0% 
 20-24  19 
 8.3% 
 15-19  20 
 8.7% 
 10-14  15 
 6.6% 
 5-9  15 
 6.6% 
 0-4  7 
 3.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 1.6% 
 80-84  4 
 1.6% 
 75-79  8 
 3.1% 
 70-74  13 
 5.1% 
 65-69  11 
 4.3% 
 60-64  10 
 3.9% 
 55-59  11 
 4.3% 
 50-54  16 
 6.2% 
 45-49  25 
 9.7% 
 40-44  11 
 4.3% 
 35-39  17 
 6.6% 
 30-34  13 
 5.1% 
 25-29  19 
 7.4% 
 20-24  24 
 9.3% 
 15-19  27 
 10.5% 
 10-14  18 
 7.0% 
 5-9  12 
 4.7% 
 0-4  14 
 5.4% 

Priemerný vek v obci Lipník je 37.2 [ muži: 36.6, ženy: 37.7 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 81    [ muži: 37, ženy: 44 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 305    [ muži: 153, ženy: 152 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 100    [ muži: 39, ženy: 61 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská228 258 486 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu229 259 488 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  486 
 99.6% 
 Maďarská  1 
 0.2% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  0 
 0.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Lipník.

 486 / 488 
 99.6%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev431 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania41 
 Nezistené13 
 Spolu488 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Lipník.

 41 / 488 
 8.4%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  431 
 88.3% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  3 
 0.6% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  41 
 8.4% 
 Neudané  13 
 2.7% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné102 25.25 
 Učňovské (bez maturity)95 23.51 
 Stredné odborné (bez maturity)54 13.37 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)25 6.19 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)85 21.04 
 Úplné stredné všeobecné19 4.7 
 Vyššie0.25 
 Vysokoškolské spolu21 5.2 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.5 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov84  
 Spolu488  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 404 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Lipník.

 84 / 488 
 17.2%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby27 10.31 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.76 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín1.91 
5 Priemyselná výroba52 19.85 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody2.29 
7 Stavebníctvo28 10.69 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru31 11.83 
9 Hotely a reštaurácie0.76 
10 Doprava, skladovanie a spoje28 10.69 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.38 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj0.76 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie38 14.5 
14 Školstvo
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť1.53 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby3.44 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví27 10.31 
  Spolu262 100 


Z celkového počtu 262 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 178 obyvateľov

 178 / 262 
 67.9%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 172
    trvale obývaných domov: 148
    neobývaných domov: 24
    z toho určených na rekreáciu: 4
priemerný vek domu: 36

Bytov spolu: 175
    v tom trvalo obývané: 151

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 0  (0%)
    2 izby: 14  (9.27%)
    3 izby: 22  (14.57%)
    4 izby: 54  (35.76%)
    5+ izieb: 61  (40.4%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 72.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 110.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 22.0
- obytných miestností na 1 byt: 4.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 4 / 24 
 16.7%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 151 / 175 
 86.3%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu151 488 
  s plynom zo siete136 445 
  s vodovodom v byte149 486 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť17 49 
  kanalizácia - septik112 382 
  so splachovacím záchodom130 448 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom141 471 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 1 / 151 
 0.7%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 1 [0.20 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 136 / 151 
 90.1%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 445 [91.1 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 17 / 151 
 11.3%
- septik
 112 / 151 
 74.2%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 49 [10.0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 382 [78.2 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Lipník
späť na stránku okresu [ Prievidza ]