Škola, výuka, publikácie,...Pracovné zameranie
V pracovnej rovine sa zameriavam na vybrané aspekty procesov internetizácie obcí, ako aj na využívanie desktopových GIS aplikácií pri vizualizácii geografických javov. V rámci tvorby internetových aplikácií je dôraz kladený na využitie databázových systémov s akcentom na ich využitie pri organizácii a distribúcii demografických dát. V oblasti webmappingu sa venujem využitiu formátu SVG, formátu KML spoločnosti Google za účelom tvorby kartografických výstupov v prostredí programu Google Earth. V poslednom odbobí sa venujem taktiež využitiu formátu TopoJSON a knižnici D3, ktorá predstavuje veľmi silný nástroj v oblasti vizualizácie dát rozličného charaktetu.

Vyučované predmety
» Počítačová tvorba máp
» Dizajn databáz
» Informatizácia vo verejnej správe
» Geoinformatika pre demografiu a humánnu geografiu
» Geografia cestovného ruchu, voľného času a športu

Publikačná činnosť
(36 príspevkov + 3 práce kde som spracoval mapové prílohy)

 • HALÁS, M., KLAPKA, P., BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2017): The spatial equity principle in the administrative division of the Central European countries, PLOS ONE 12(11): e0187406. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187406 (published online)
  ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS » stiahnuť príspevok 

 • BAČÍK, V, KLOBUČNÍK, V. (2017): Stage finishes - Mapping the locations and results of Tour de France (1903-2016), Journal of Maps, Volume 13, Issue 1 (2017), 82-89. DOI:10.1080/17445647.2017.1381193
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch » stiahnuť príspevok 

 • KLOBUČNÍK, M., BAČÍK, V. (2016): Development of local authorities in EU-member states between 1950–2011., Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, Volume 116, Issue 2 (2016), 159-175. DOI: 10.1080/00167223.2016.1208110
  ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS » stiahnuť príspevok 

 • KLOBUČNÍK, M., BAČÍK, V. (2016): Local self‐government structure in the EU member states in 2011, Journal of Maps, Volume 12, Issue 4 (2016), 671-675, DOI:10.1080/17445647.2015.1060181
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch » stiahnuť príspevok 

 • SLAVÍK, V., BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M., GRÁC, R., KOŽUCH, M., FALŤAN, V., FILA, R. (2016): Analýza mikroregiónov Slovenskej republiky, Bratislava, Univerzita Komenského, 183 str.
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách » stiahnuť príspevok 

 • BAČÍK, V. (2015): Možnosti formátu TopoJSON a knižnice D3 pri vizualizácii geodát v prostredí Internetu, Geographia Cassoviensis, roč. 9, č.1, Košice : Ústav geografie, Prírodovedecká dakulta UPJŠ, 2015 S. 5-16
  ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch » stiahnuť príspevok 

 • MÁLIKOVA, L., KLOBUČNÍK, M., BAČÍK, V., SPIŠIAK, P. (2015): Socio-economic changes in the borderlands of the Visegrad Group (V4) countries. Moravian Geographical Reports, 23(2): 26–37. DOI: 10.1515/mgr-2015-0008.
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch » stiahnuť príspevok 

 • KLOBUČNÍK, M. and BAČÍK, V., (2015): Population distribution by selected road network elements - comparison of centroids, geocoded addresses, built-up areas and total areas on the example of Slovak communes. In: Szymańska, D. and Chodkowska-Miszczuk, J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 28, Toruń: Nicolaus Copernicus University, pp. 7–20. DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2015-0012.
  ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS » stiahnuť príspevok 

 • KUSENDOVÁ, D., BAČÍK, V. (2015):Sprístupňovanie zdravotníckych databáz geoinformačnými nástrojmi / GIS Ostrava 2015 [elektronický zdroj], Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2015 Nestr. [9 s.] [CD-ROM]
  XXX - Iná ako "A" kategória

 • RYBÁR, M., BAČÍK, V. (2015). Príklady využitia JavaScript knižníc v oblasti tvorby tematických máp na internete. Kartografické listy, 23 (2), 74-91.
  ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 • BLEHA, B., VAŇO, B., BAČÍK, V., a kol. (2014): Demografický atlas Slovenskej republiky, Bratislava, Geo-Grafika, 163 str.
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách » stiahnuť príspevok 

 • BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2014): Tour de France: geographical approach to the history of sport event, LAP LAMBERT Academic Publishing, 244 p.
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách » stiahnuť príspevok 

 • HORŇÁK, M., BAČÍK, V. (2013): Poloha uzla Bratislava v dopravných sieťach. In: J. Buček, P. Korec (eds.), Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy, Univerzita Komenského v Bratislave, pp. 195-228.
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách » stiahnuť príspevok 

 • KLOBUČNÍK, M. and BAČÍK, V., (2013): Spatial autocorrelation of communes websites: A case study of the region Stredné Považie in Slovak Republic. In: Szymańska, D. and Biegańska, J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 22, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 65–80. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/bog-2013-0032 .
  ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS » stiahnuť príspevok 

 • BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M., (2013): History of Tour de France from the Geographical Point of View, Sport Science Review, vol. XXII, no. 3-4, 2013, p. 255 - 277, DOI: 10.2478/ssr-2013-0013.
  ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch » stiahnuť príspevok 

 • Kusendová, D., BAČÍK, V. (2012): Geokódovanie a jeho aplikácia na obce Slovenska - prípadová štúdia regiónu Liptov, Acta Geographica Universitatis Comeniane, vol 56, No. 2/2012, s 161 - 176.
  ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch » stiahnuť príspevok

 • BAČÍK, V. (2012): Creating Thematic maps online using PHP, KML and Google Earth, an example of visualizing selected indicators for the Slovak republic, Service-Oriented Mapping SOMAP 2012, Wien : Jobstmedia Management Verlag, 2012 S. 163-180.
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách » stiahnuť príspevok

 • BAČÍK, V., (2012): Vizualizácia štatistických dát pomocou „Google Chart Tools“, Forum Statisticum Slovacum, roč. 8, č. 5 (2012), s. 9-15.
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách » stiahnuť príspevok

 • BAČÍK, V. (2012): Google API a ich využitie pri tvorbe internetovej stránky obcí Slovenskej republiky, Geographia Cassoviensis, roč. VI (číslo 1), Košice : Ústav geografie, Prírodovedecká dakulta UPJŠ, 2012 S. 5-10.
  ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch » stiahnuť príspevok

 • BAČÍK, V., (2012): Možnosti využitia formátov SVG a KML pri vizualizácii cenzových dát, Kartografické listy, 20, Bratislava, Kartografická spoločnosť SR, 2012 s. 5-17.
  ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch » stiahnuť príspevok

 • BAČÍK, V. (2010): Internetové stránky samospráv v SR, Geographia Cassoviensis, roč. 1, Košice : Ústav geografie, Prírodovedecká dakulta UPJŠ, 2010 S. 169-174
  ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch &» stiahnuť príspevok

 • BLEHA, B., BAČÍK V., ... (Jurčová, Káčerová, Kusendová, Majo, Meszáros, Potančoková, Šprocha) (2009): Demografia populárne, Univerzita Komenského v Bratislave, ISBN 978-80-223-2606-3, 62 str.
  XXX - Iná ako "A" kategória

 • KUSENDOVÁ, D., BAČÍK, V., (2009): Počítačová tvorba tematických máp - Cvičenia v MapInfo Professional (2. rozšírené vydanie), Geo-grafika, Bratislava, ISBN 978-80-89317-07-3, 160 str.
  XXX - Iná ako "A" kategória

 • BAČÍK, V., (2009): Presentation of some Demographic Features in the Internet Environment, Russia adn SLovakia: Modern Tendencies of Demographic and Socioeconomic Processes, Russian Academy of Sciences the Ural Bral Institute of Economics, s. 181-197
  XXX - Iná ako "A" kategória

 • BAČÍK, V., (2009): Vizualizácia prognostických dát v prostredí internetu, Forum Statisticum Slovacum, Roč. 5, č. 5 (2009), s. 75-80
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách » stiahnuť príspevok

 • KUSENDOVÁ, D., BAČÍK, V. TOMÁŠIKOVÁ, V. (2008): Publikácia dát o obyvateľstve na internete - dôležitý nástroj verejnej správy, GIS Ostrava 2008, Technická univerzita Ostrava, 9 str.
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách » stiahnuť príspevok

 • BAČÍK, V. (2008): Vizualizácia geodát v prostredí internetu - teoretické východiská a praktické riešenia na vybranom príklade, Zborník prac CEVASTATu, Bratislava, INFOSTAT, 2008, 16 strán
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

 • SLAVÍK, V., BAČÍK, V. (2007): Mikroregióny ako podklad ku komunálnej reforme v SR, Geographia Cassoviensis, roč. 1, Košice : Ústav geografie, Prírodovedecká dakulta UPJŠ, 2007 S. 169-174
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 • BAČÍK, V., (2007): Využitie vybraných technológií pre distribúciu výsledkov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov na príklade Bratislavských obcí, Demografie, Roč. 49, č. 4 (2007), s. 321-333
  ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch » stiahnuť príspevok

 • SLAVÍK, V., KOŽUCH, M., BAČÍK, V. (2005): Big cities in Slovakia - Development, planning, contemporary transformation. In: European spatial research and policy., Vol. 12, No.2-2005, Lodz University Press, ISSN 1231-1652, str. 47-69.
  ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

 • KUSENDOVÁ, D., BAČÍK, V., (2005): Počítačová tvorba tematických máp - Cvičenia v MapInfo Professional, Geo-grafika, Bratislava, ISBN 80-968146-7-2, 86 str.
  XXX - Iná ako "A" kategória

 • SLAVÍK, V., KOŽUCH, M., BAČÍK, V. (2005): Analýza mikroregiónov Slovenskej republiky: Projekt riešený pre splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

 • BAČÍK, V., (2005): WebGIS a verejná správa na Slovensku, In: Geografické aspekty středoevropského prostoru, Geografie XVI, MU Brno, Pedagogická fakulta, s.133-144.
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • SPIŠIAK, P., BAČÍK, V., (2004): Upresnenie návrhu na spracovanie urbanistickej štúdie pre centrum obce Dunajská Lužná (výsledky anketového prieskumu). PRIF UK, KHaD, OÚ Dunajská Lužná, Prípadová štúdia, Bratislava, 10 str., prílohy.
  XXX - Iná ako "A" kategória

 • BAČÍK, V., (2004): WebGIS ako jedna z významných technológií pri zavádzaní eGoevrnmentu, In: Geografické informácie 8, Nitra, Fakulta prírodných vied UKF, ISBN: 80-8050-784-8, s. 179 - 185
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • BAČÍK, V., (2003): Informatizácia a internetizácia vo verejnej správe, In: Geografické aspekty středoevropského prostoru, Geografie XIV, MU Brno, Pedagogická fakulta, s.66-70.
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • BAČÍK, V., SLOBODA, D. (2005). Župný variant 2005. Návrh na zmenu územného členenia SR., Bratislava, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika.
  autor mapových príloh

 • SLOBODA D., DOSTÁL, O. (2005): Župný variant 2005 - Návrh na zmenu územného členenia SR, Konzervatívny inštitút, dostupné na www.konzervativizmus.sk/upload/ Zupny_variant_2005/KI_Zupny_variant_2005.pdf, 19 str. [5 máp]
  autor mapových príloh

 • SLOBODA D. (2006): Slovensko - krajina poslancov [ Počty poslancov v komunálnej politike v SR ], Konzervatívny inštitút, dostupné na http://www.konzervativizmus.sk/upload/pdf/KI_Slovensko_krajina_poslancov.pdf, 30 str. [6 máp]
  autor mapových príloh


Internetové projektyV rámci pracovných vecí sa snažím, aby jednotlivé projekty neostali "v šuflíku". Preto väčšiu časť svojich aktivít smerujem k ich distribúcii na internet v podobe vytvorených stránok. Nie som žiadny web dizajnér, ale základy práce s internetom sú podľa mňa v súčasnosti veľmi dôležité.

Osobné informácie

Osobné údaje
Miesto narodenia: Považská Bystrica
Trvalé bydlisko: Bratislava
Národnosť: slovenská
Domácnosť: 1+1+1 :)

Vzdelanie
Titul "PhD." - Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, odbor Humánna geografia
2002 - 2005 Interné doktorandské štúdium, od. r. 2006 výskumný pracovník na Katedre humánnej geografie a demogeografie
Dizertačná práca obhájená dňa 13. apríla 2007 na tému "CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH ASPEKTOV INTERNETIZÁCIE OBCÍ NA PRÍKLADE TRENČIANSKEHO KRAJA" v odbore 13-02-9 humánna geografia

Titul "Mgr." - Vysoká škola, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
1996 - 2001 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Geografia - Kartografia, špecializácia: humánna geografia a demogeografia
Štúdium na Prírodovedeckej fakulte ukončené štátnou záverečnou skúškou na katedre humánnej geografie a demogeografie dňa 21. 5. 2001 (diplomová práca na tému "VPLYV ADMINISTRATÍVNEJ FUNKCIE NA VÝVOJ MIEST SR" obhájená dňa 16. 5. 2001)

Stredná škola
1992 - 1996 Gymnázium v Považskej Bystrici
Gymnázium ukončené maturitnou skúškou z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika, geografia a nemecký jazyk dňa 21. 5. 1996

Grantové projekty:
Spoluriešiteľ a riešiteľ niekoľkých grantových úloh:

2015 - 2017 Mestské aglomerácie v Slovenskej republike (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.)
2012 - 2016 Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti (APVV, Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.)
2012 - 2014 Nové demografické analýzy a prognózy obyvateľstva Slovenska a jej regiónov s využitím progresívnych geografických aplikácií (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.)
2011 - 2013 Mikroregióny - priestorové jednotky pre komunálnu reformu v Slovenskej republike (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík CSc.)
2007 - 2009 História slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.)
2006 - 2008 Nové trendy vývoja populačných procesov a štruktúr na Slovensku a prognózy ich vývoja (VEGA, Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.)
2006 - 2008 Demografia a demogeografia - dôležité vedné disciplíny a ich význam pre spoločnosť (APVV, Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Branislav Bleha, PhD.)
2006 - Využitie SVG v informačnom systéme pre cenzus obyvateľov, domov a bytov (Grant UK)
2004 - WebGIS ako integrálna súčasť informačného systému samosprávy (Grant UK)

Záujmy
Šport - predovšetkým cyklistika (cestná), tenis, turistika ...
Klasická hudba - najmä huslové koncerty, operné árie a hudba, ktorá sa dobre počúva :-)
Dobrý film - akýkoľvek žáner, ale v kine preferujem vizuálne nadupané blockbustery,
Práca v programoch Mapinfo a ArcGIS, tvorba internetových stránok (HTML, PHP, MySQL), práca s PC všeobecne

CYKLISTIKA

Cyklistika je z môjho pohľadu jeden z najúžasnejších športov, ktorý absolútne preverí fyzické aj psychické schopnosti každého cyklistu. Ísť v silnom daždi, protivetre, do strmého kopca, to všetko sú nesmierne ťažké skúšky pre psychiku aj fyzičku. Preto každý, kto prstom ukazuje na cyklistov ako najväčších podvodníkov a dopérov, by si mal vyskúšať jazdu na biku a až potom hodnotiť... Cyklistiku mám jednoducho veľmi rád.

 • image

  Alpe d´Huez
  Prekrásne Alpské stredisko, ktoré je známym lyžiarskym centrom, avšak priaznovcom cyklistiky je známe predovšetkým ako miesto dojazdu kráľovských Alpských etáp na Tour de France. Jedinečných 21 zákrut vedúcich do neba...
  bližšie informácie

 • image

  Passo dello Stelvio
  Z hľadiska prírodnej scenérie pravdepodobne jeden z najkrajších kopcov vôbec. Výstup na tradičného účastníka Giro d´Italia bol naozaj veľkým zážitkom a odporúčam ho navštíviť každému, koho cyklistika zaujíma.
  bližšie informácie

 • image

  Londýn 2012
  Olympijské hry sú pre každého športovca absolútnym vrcholom (asi okrem futbalu :-)). No a nechať si ujsť skvelú olympijskú atmosféru, keď boli hry tak blízko by bolo hriechom...
  bližšie informácie

 • image

  Miguel Indurain
  Legendárny španielsky cyklista, víťaz 5 ročníkov Tour de France, dvojnásobný víťaz pretekov Giro d´Italia, Olympijský víťaz,...LEGENDA!
  bližšie informácie

 • image

  Peter Sagan
  Výnimočný slovenský cyklista svetového kalibru si svojimi výkonmi a prejavom získal milióny fanúšikov po celom svete.
  bližšie informácie

 • image

  Tour de France
  Najuznávanejší a zároveň najzatracovanejší etapový cyklistický pretek na svete. Každý má samozrejme svoj názor, ale kto sa čo len raz zúčastní nikdy na túto jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru nezabudne. Stránku sme vytvorili spoločne s kolegom Mišom Klobučníkom.
  bližšie informácie

 • image

  Classic cycle races
  Jednorázové cyklistické preteky známe ako "klasiky", sú najmä počas jarného obdobia najväčším ťahákom cyklistických fanúšikov. Hlavné výsledky a štatistický prehľad môžete vidieť na uvedenej stránke. Stránku sme vytvorili spoločne s kolegom Mišom Klobučníkom.
  bližšie informácie

 • image

  Knihy venované cyklistike
  Existuje obrovské množstvo skvelých titulov venovaných cyklistike. Ponúkam tu aspoň krátke ukážky titulov, ktoré vlastním vo svojej zbierke. Väčšina je venovaná problematike Tour de France, ale sú tu aj ďalšie zaujímé knihy plné úžasných príbehov zo sveta dvoch kolies.
  bližšie informácie

Mapy

Tvorba máp patrí medzi moje záľuby a keď to trošku preženiem tak je zároveň aj pracovnou náplňou. Dávať dátam vizuálny a priestorový rozmer je veľmi príjemná a užitočná aktivita. Pri spracovaní dát v offline podobe využívam predovšetkým programy MapInfo a ArcGIS. Veľmi užitočná je aj prezentácia dát online, pri ktorej využívam formáty KML a TopoJSON. Niektoré ukážky nájdete v časti "osobné informácie" medzi internetovými projektami. Pri tvorbe máp sa držím jednej zásady, ktorú často akcentujem aj študentom na svojich hodinách. Mapu zvládne spraviť ktokoľvek, ale korektné mapy sú doménou geografov (a samozrejme príbuzných disciplín) ;-) Ponúkam tu aspoň maličkú ukážku spracovaných máp, kto by mal záujme o detailenjšie informácie, môže ma kľudne kontaktovať mailom.

Story Map | ESRI

Rôzne

Uvidíme ako sa mi bude chcieť napĺňať túto časť, je toho strašne veľa čo by sa sem zmestilo, tak zatiaľ aspoň naša "cestovateľská mapka" a zopár fotografií. Cestovanie je pre geografa jednoducho povinnosťou, a spolu s manželkou vždy privítame možnosť vycestovať či už na kratší predĺžený víkend, alebo na príjemnú letnú dovolenku. Zážitky z cestovanie ostávajú na celý život a človek sa veľa vecí naučí príjemnou formou...

Spojené štáty americké2. - 25. júl 2010

Pre niekoho gíč, pre niekoho zaujímavé miesta. V každom prípade je v Amerike čo obdivovať, a preto sme sa tam v roku 2010 vo štvorici vybrali. Velý výlet sme rozdelelili na dve časti - západné a východné pobrežie. Snažili sme sa navštíviť čo najviac miest, známych a imenej známych, v každom prípade to bol úžasný zážitok. Ťažko povedať, čo bolo najzaujímavejšie, ale určite návšteva Silicon Valley (Googleplex) a Mys Canaveral na Floride boli z môjho pohľadu top destinácie. Ale taktiež večerný výlet do Alcatrazu, či vystúpenie "O" v podaní Cirque du Soleil v hoteli Bellagio priamo v Las Vegas, nie je každodennou záležitosťou :-)

Navštívené miesta:
Los Angeles, Hollywood, Beverly Hills, Warner Bros Studios, Marina del Rey, San Diego, Death Valley, Las Vegas, Hoover Dam, Flagstaff, Grand Canyon, Arches, Monument Valley, Death Horse Point, Yosemite, San Francisco, Silicon Valley, Alcatraz, Monterey, Miami, Disney World, Cape Canaveral, Orlando, New York


Spojené arabské emiráty10. - 26. september 2014

Mestá Dubaj a Abu Dhabi patria medzi najbohatšie mestá na svete. Je naozaj zaujímavé až fascinujúce navštíviť mestá, ktoré ešte pred pár desiatkami rokov v podstate neexistovali, resp. len ako malé sídla na pobreží Arabského zálivu. Vidieť ikonické stavby ako Burj Khalifa, Burj al Arab, či ísť po umelo vytvorenej Maríne, alebo sa previesť nočnou Sheikh Zayed route je bezpochyby famóznym zážitkov. Rovnako tak relax v obrovských vodných parkoch patrí k veciam, ktoré človek nezažije každý deň. Každému milovníkovi exotických miest jednoznačne odporúčam návštevu týchto metropol.
Mapa navštívených miest