Databáza výsledkov SODB 2001 [ Trenčiansky kraj ]
DATABÁZA VÝSLEDKOV SODB 2001
na tejto stránke nájdeté vybrané štatistické údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutočnilo v roku 2001.
Modelová aplikácia je spravená pre Trenčiansky kraj, jednotlivé ukazovatele sú hodnotené na úrovni obcí a okresov.

Na stránkach je možné vyhľadávať obce podľa kódu obce, alebo jej názvu. Rovnako tak je možné rozšírené vyhľadávanie na základe kombinácie viacerých atribútov (12). Okrem tabuľkových výstupov sú jednotlivé dáta znázornené aj v podobe jednoduchých grafov. Súčasťou stránky je aj séria mapových výstupov jednotlivých okresov ako aj jednoduchý atlas tematických máp. Všetky kartografické výstupy sú vo formáte SVG (Scalable Vector Graphics).
Základné informácie, vyhľadávanie, mapy Grafické vyjadrenie ukazovateľov


V Trenčianskom kraji je 276 obcí, z toho 258 vidieckych obcí a 18 miest.
Celkový počet obyvateľov Trenčianskeho kraja je 605582
Trenčiansky kraj má spolu 9 okresov.

[ Zobraziť zoznam všetkých obcí Trenčianskeho kraja ]


Rýchle vyhľadávanie >> zadajte názov obce ALEBO kód obce [ rozšírené vyhľadávanie ]
názov obce: kód obce:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zobraziť mapu Trenčianskeho kraja  |  Atlas tematických máp
Pre správne zobrazenie mapy musíte mať nainštalovaný "SVG viewer".
Stiahnuť si mo môžete tu: http://www.adobe.com/svg/viewer/install/main.html
.

Zoznam okresov Trenčianskeho kraja
kód okresuokrespočet obcípočet obyvateľov
301  Bánovce nad Bebravou 43    38640   
302  Ilava 21    62042   
303  Myjava 17    29243   
304  Nové Mesto nad Váhom 34    63530   
305  Partizánske 23    48005   
306  Považská Bystrica 28    65150   
307  Prievidza 52    140444   
308  Púchov 21    45761   
309  Trenčín 37    112767   


Základné štatistické údaje o Trenčianskom kraji:

počet obyvateľov: 605582
    počet mužov: 296123
    počet žien: 309459
počet ekonomicky aktívnych obyvateľov: 314552
počet ob. bez detí do 16 rokov: 490061
počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov: 42060
celkový počet domov: 123413
    počet trvalo obývaných domov: 98701
    počet neobývaných domov: 24481
    počet domov urč. na rekreáciu: 7684
celkový počet bytov: 220015
    počet trvalo obývaných bytov: 191246
    počet bytov s plynom: 145260
    počet bytov s kanalizáciou: 113286
    počet bytov s vodovodom: 182169


Počet obyvateľov v okresoch TN kraja
 Okres  Počet Podiel obyvateľov (%)
 Prievidza  140 444 
 23.2% 
 Trenčín  112 767 
 18.6% 
 Považská Bystrica  65 150 
 10.8% 
 Nové Mesto nad Váhom  63 530 
 10.5% 
 Ilava  62 042 
 10.2% 
 Partizánske  48 005 
 7.9% 
 Púchov  45 761 
 7.6% 
 Bánovce nad Bebravou  38 640 
 6.4% 
 Myjava  29 243 
 4.8% 

Počet obcí v okresoch TN kraja
 Okres  Počet Podiel obcí (%)
 Prievidza  52 
 18.8% 
 Bánovce nad Bebravou  43 
 15.6% 
 Trenčín  37 
 13.4% 
 Nové Mesto nad Váhom  34 
 12.3% 
 Považská Bystrica  28 
 10.1% 
 Partizánske  23 
 8.3% 
 Ilava  21 
 7.6% 
 Púchov  21 
 7.6% 
 Myjava  17 
 6.2% 

Podiel mužov a žien v Trenčianskom kraji
 muži  296 123 / 605 582 
 48.9%
 ženy  309 459 / 605 582 
 51.1%


Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov
z celkového počtu obyvateľov
 314 552 / 605 582 
 51.9%

Podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním
z celkového počtu obyvateľov (bez detí do 16 rokov)
 42 060 / 490 061 
 8.6%

Podiel obývaných a neobývaných domov z celkového počtu domov
 obývané  98 701 / 123 413 
 80.0%
 neobývané  24 481 / 123 413 
 19.8%
Doplnok do 100% tvorí kategória
"Ubytovacie zariadenia bez bytu"

Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov
 191 246 / 220 015 
 86.9%

Podiel bytov s plynom, kanalizáciou a vodovodom z celkového počtu trvalo obývaných bytov
 plyn  145 260 / 191 246 
 76.0%
 kanalizácia  113 286 / 191 246 
 59.2%
 vodovod  182 169 / 191 246 
 95.3%

© Vladimír Bačík | Katedra humánnej geografie a demogeografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava