späť na hlavnú stránku projektu "KML"
vyhľadávanie obcí SR podľa rôznych kritérií

Úvodná stránka Metóda kartogramu Metóda stupňovaného symbolu Metóda štrukturovaného kartodiagramu Prizmové mapy (3D) Stĺpcové grafy (collada objects)
 
   3D zobrazenie objektov
Pomocou tejto metódy je možné zobraziť jednotlivé obce v 3D zobrazení. Výška jednotlivých obcí zodpovedá konkrétnemu ukazovatelu. Tento je následne násobený koeficientom pre lepšie zvýraznenie v mape. Pre jednotlivé mapy je tento koeficient odlišný, v závislosti od veľkosti vstupných hodnôt

Vyberte oblasť, pre ktorú chcete vytvoriť mapu:
Kraj:  
Okres:  
Typ obce:  

Vyberte ukazovateľ, ktorý bude znázornený v mape:
Vyberte ukazovateľ:  

Zadajte hornú hranicu jednotlivých intervalov:
NEPOVINNÁ POLOŽKA (ak necháte prázdne polia, intervaly sa generujú automaticky)
  interval 1:   interval 2:   interval 3:   interval 4:   interval 5:

Vyberte farebnú schému mapy:
    žltá       červená       modrá       zelená       sivá  

Výška objektu (obce):
zvoľte koeficient násobenia [nepovinné]:      INFO 
Výška objektu je úmerná veľkosti sledovaného ukazovateľa vynásobená príslušným koeficientom. Tento je pre jednotlivé mapy nalsedovný:

počet obyvateľov = 1
domy spolu = 14
trvalo obývané domy = 14
byty spolu = 6
trvalo obývané byty = 6

Ak chcete uviesť desatinné číslo (napr. 5.3) použite ako oddeľovač desatinných miest znak "." (bodka)

© Vladimír Bačík | Katedra humánnej geografie a demogeografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava