späť na hlavnú stránku projektu "KML"
vyhľadávanie obcí SR podľa rôznych kritérií

Úvodná stránka Metóda kartogramu Metóda stupňovaného symbolu Metóda štrukturovaného kartodiagramu Prizmové mapy (3D) Stĺpcové grafy (collada objects)
 
   Metóda kartodiagramu
Pri tejto metóde sa podobne ako pri metóde stupňovaného symbolu zobrazí pri každej obci rôzne veľký symbol. Tento je však tvorený viacerými časťami, pričom veľkosť symbolu je vypočítaná zo súčtu parciálnych ukazovateľov. Veľkosť kartodiagramu je automaticky vypočítaná na základe štandardných postupov výpočtov používanych pri tejto metóde. Na zobrazenie kartodiagramov bolo použité prostredie Google Charts API.

Vyberte oblasť, pre ktorú chcete vytvoriť mapu:
Kraj:  
Okres:  
Typ obce:  

Vyberte ukazovateľ, ktorý bude znázornený v mape:
Vyberte ukazovateľ:  

Veľkosť kartodiagramu
Každý kartodiagram má svoju veľkosť, ktorá je vypočítaná podľa vzťahu:

   A - hodnota ukazovateľa
   M - ekonomická mierka

zvoľte ekonomickú mierku [nepovinné]:      INFO 
Ak necháte pole prázdne hodnota ekonomickej mierky je pre jednotlivé ukazovatele nasledovná:

počet obyvateľov vo vekových kategóriách = 1000
počet mužov a žien = 1000
počet TO bytov podľa počtu izieb = 500

Zapnúť 3D zobrazenie diagramov   áno

© Vladimír Bačík | Katedra humánnej geografie a demogeografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava