späť na hlavnú stránku projektu "KML"
vyhľadávanie obcí SR podľa rôznych kritérií

Úvodná stránka Metóda kartogramu Metóda stupňovaného symbolu Metóda štrukturovaného kartodiagramu Prizmové mapy (3D) Stĺpcové grafy (collada objects)
 
   Stĺpcové grafy (collada objects)
Prostredie google Earth podporuje zobrazenie rozličných 3D objektov, tzv. collada objects (*.dae). Tieto sa vytvárajú napr. pomocou programu Google SketchUP. Na tejto stránke sa pomocou tejto metódy zobrazujú stĺpcové diagramy, reprezentujúce jednotlivé ukazovatele.

Vyberte oblasť, pre ktorú chcete vytvoriť mapu:
Kraj:  
Okres:  
Typ obce:  

Vyberte ukazovateľ, ktorý bude znázornený v mape:
Vyberte ukazovateľ:  

Vyberte typ objektu (grafu):
    valec     kváder     kužel     postavička

Výška objektu (grafu):
zvoľte koeficient násobenia [nepovinné]:      INFO 
Výška objektu je úmerná veľkosti sledovaného ukazovateľa vynásobená príslušným koeficientom. Tento je pre jednotlivé mapy nalsedovný:

počet obyvateľov = 6
domy spolu = 30
trvalo obývané domy = 30
byty spolu = 23
trvalo obývané byty = 23

Ak chcete uviesť desatinné číslo (napr. 5.3) použite ako oddeľovač desatinných miest znak "." (bodka)

© Vladimír Bačík | Katedra humánnej geografie a demogeografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava