počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Historický vývoj územno-správneho usporiadania Slovenska
 späť na úvodnú stránku


Súčasné územné a správne usporiadanie Slovenska, nie je samozrejme jedinou územnou organizáciou v našej histórii. V médiách býva táto otázka z času na čas diskutovaná, predovšetkým v období snahy o územnú reformu verejnej správy. Preto som sa rozhodol zaradiť na stránku aspoň krátku informáciu o tomto vývoji a taktiež pripojiť aspoň obrázkové ukážky územnej organizácie Slovenska v jednotlivých etápach vývoja. Sú tu ukážky organizácie na makro, mezo a mikroúrovni. Spracovanie situácie na úrovni obcí by bolo pomerne komplikované, nakoľko počet obcí sa jednotlivých etapách dosť odlišoval a takéto zmapovanie by si vyžadovalo časovo náročný výskum. Pre bližšie informácie odporúčam preštudovať pramene uvedené na konci stránky.

Od začiatku 11. storočia možno na území Slovenska vyčleniť 12 základných etáp územnosprávneho usporiadania. Tieto môžeme následne rozdeliť na dve väčšie skupiny, charakterizujúce postavenie územia Slovenska na vyššej hierarchickej úrovni. Do roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Uhorska resp. od polovice 19. storočia Rakúsko – Uhorska a za toto obdobie (približne 9 storočí) sa vystriedalo 5 základných etáp admi-nistratívneho usporiadania. Od vzniku Československa až po rok 1996, kedy prebehla zatiaľ posledná významná etapa reformy verejnej správy z pohľadu územnosprávneho usporiadania, registrujeme na našom území 7 etáp. Základná schéma vývoja územnosprávneho usporiadania Slovenska je uvedená v nalsedujúcej tabuľke (spracované podľa: Slavík, V. 1997b)
(V uvedenej tabuľke nie sú v počtoch zarátané časti Rábskej a Mošonskej stolice resp. župy)


Vývoj územnosprávneho usporiadania Slovenska

 krátky mapový exkurz historickými územnými a správnymi celkamiEtapy územno-správneho usporiadania Slovenska
etapaadministratívne jednotky
makroúroveňpočetmezoúroveňpočetmikroúroveňpočet
Uhorsko, Rakúsko, Uhorsko
11.-13.st.--hradské španstvá17hradské obvody 
13.st-1848--stolice21slúžnovské okresy 
1785-1790dištrikty3stolice21slúžnovské okresy 
1850-1860dištrikty2župy17slúžnovské okresy 
1867-1922--župy21okresy95
Československo, Slovenský štát, Slovenská republika
1923-1928--veľžupy6okresy79
1928-1938krajina1--okresy77
1940-1945--veľžupy6okresy60
1949-1960--kraje6;okresy90-91
1960-1990kraje3-4--okresy33-38
1990-1996----okresy, územné obvody38,121
1996--kraje8okresy79
 zoznam skratiek miest použitých v mapách

Textová časť a spracovanie mapových ukážok vychádza z nasledujúcich zdrojov:
Atlas SSR, 1.vyd., Kapitola č.9: Vývoj osídlenia a územnej organizácie, SAV 1980
Bačík, v. (2001): Vplyv administratívnej funkcie na dynamiku vývoja miest Slovenskej republiky, Diplomová práca, Univerzita Komenského
Slavík, V. (1990): K problematike klasifikácii obcí ku sčítaniam obyvateľstva. In: Problémy rozvoje venkovského osídlení, malých a stredne velkých měst ČSSR a jejich demografické struktury. Sborník semináre ČSDS, Praha 1985, s. 77 – 82
Slavík, V. (1991): Hierarchická štruktúra centier Slovenska podľa stupňa občianskej vybavenosti, Acta Facultatis Rerum Naturalium UC, Geographica Nr. 30, Bratislava, Univerzita Komenského, s. 71 – 94.
Slavík, V. (1997a): Nové územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky, Geografia, 5, č.1, s. 4-7
Slavík, V. (1997b): Vývoj územnosprávneho usporiadania SR do roku 1990, Geografia, 5, č.2, s. 48 - 53
Slavík, V. (1997c): Prechodná etapa organizácie verejnej správy v Slovenskej republike 1990 - 1997, Geografia, 5, č.3, s. 92 - 95
Slavík, V. (1997d): Proces tvorby zákona o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky (1990 - 1996), Geografia, 5, č.4, s. 136 - 139
Žudel, J. (1984): Stolice na Slovensku. 1. vyd. Bratislava, Obzor. 204 s.
Žudel, J. (1989): Administratívne zriadenie od najstarších čias do roku 1969 , In: Plesník a kol.: Malá slovenská vlastiveda, Obzor
Žudel, J. (1990): Veľkosť sídel na Slovensku v 1. polovici 15. storočia, Geografický časopis, ročník 42, číslo 2, s. 134 - 144


späť na začiatok stránky


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava