počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Časová dostupnosť a vzdialenosť obcí SR k vybraným centrám na Slovensku
 späť na úvodnú stránku


Problematike dostupnosti obcí k vybraným centrám je venovaná v odbornej komunite značná pozornosť. Častokrát práve táto zohráva dôležitú úlohu pri navrhovaní "vhodného" priestorového (administratívneho) usporiadania. Na týchto mapách Vám chcem priblížiť, aká je situácia na Slovensku v súčasnosti. Pri výpočte vzdialeností a časovej dostupnosti obcí od vybraných centier bola použitá služba Google Distance Services. Jednotlivé ukazovatele boli zisťované v marci 2017. Mestá Bratislava a Košice sú na týchto mapách znázornené ako celok.

 Vzdialenosť obcí od okresného mesta (km)
 Vzdialenosť obcí od krajského mesta (km)
 Vzdialenosť obcí od hlavného mesta (km)

 Časová dostupnosť obcí od okresného mesta (minúty)
 Časová dostupnosť obcí od krajského mesta (minúty)
 Časová dostupnosť obcí od hlavného mesta (minúty)

 Priama vzdušná vzdialenosť obcí od okresného mesta (km)
 Priama vzdušná vzdialenosť obcí od krajského mesta (km)
 Priama vzdušná vzdialenosť obcí od hlavného mesta (km)Ďalší zaujímavý pohľad na hodnotenie dostupnosti prináša vo svojom projekte môj kolega z katedry Richard Stanek. Zo zdrojov cestnej databanky vytvoril model, na základe ktorého je možné vypočítať viaceré parametre. Využil pritom program ArcGIS a jeho nadstavbu Network Analyst. Výsledky spracoval v podobe interaktívnej mapovej aplikácie. Samotnú aplikáciu nájdete na tejto stránka:
http://fns-uniba.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=a78ff9cf677c452fba74f7941fb82a7dDatabáza časovej dostupnosti a vzdialenosti na tejto stránke bola prevzatá z príspevku:
Halás, M., Klapka, P., Bačík, V., Klobučník, M. (2017): The spatial equity principle in the administrative division of the Central European countries, PLOS ONE 12(11): e0187406. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187406 (published online)

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava