počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


Časová dostupnosť a vzdialenosť obcí SR k vybraným centrám na Slovensku
 späť na úvodnú stránku


Problematike dostupnosti obcí k vybraným centrám je venovaná v odbornej komunite značná pozornosť. Častokrát práve táto zohráva dôležitú úlohu pri navrhovaní "vhodného" priestorového (administratívneho) usporiadania. Na týchto mapách Vám chcem priblížiť, aká je situácia na Slovensku v súčasnosti. Pri výpočte vzdialeností a časovej dostupnosti obcí od vybraných centier bola použitá služba Google Distance Services. Jednotlivé ukazovatele boli zisťované v marci 2017. Mestá Bratislava a Košice sú na týchto mapách znázornené ako celok.

 Vzdialenosť obcí od okresného mesta (km)
 Vzdialenosť obcí od krajského mesta (km)
 Vzdialenosť obcí od hlavného mesta (km)

 Časová dostupnosť obcí od okresného mesta (minúty)
 Časová dostupnosť obcí od krajského mesta (minúty)
 Časová dostupnosť obcí od hlavného mesta (minúty)

 Priama vzdušná vzdialenosť obcí od okresného mesta (km)
 Priama vzdušná vzdialenosť obcí od krajského mesta (km)
 Priama vzdušná vzdialenosť obcí od hlavného mesta (km)

Databáza časovej dostupnosti a vzdialenosti bola prevzatá z príspevku:
Halás, M., Klapka, P., Bačík, V., Klobučník, M. (2017): The spatial equity principle in the administrative division of the Central European countries, PLOS ONE 12(11): e0187406. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187406 (published online)

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava