počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Tematické mapy obcí Slovenska na základe údajov zo sčítania v roku 2011 vo formáte topojson
 späť na úvodnú stránku

Kartogram
Pri tejto metóde sú jednotlivé priestorové jednotky (obce) vyfarbené podľa hodnoty sledovaného ukazovatela. Obce sú zaradené do šietich intervalov na základe preddefinovaných hodnôt, prípadne je možné definovať tieto vyplnením horných hraníc jednotlivých intervalov.
Vyberte ukazovateľ, ktorý chcete znázorniť mape:

Vyberte územie:      ??? Mapa sa zobrazí na úrovni obcí v jednotlivých krajoch SR
Zadajte hornú hranicu jednotlivých intervalov    ??? Ak necháte prázdne polia, intervaly sa vygenerujú automaticky na základe predvolených hodnôt.
Horná hranica posledného intervalu je stanovená na 100 nakoľko ide o podielové hodnoty.

interval 1:
interval 2:
interval 3:
interval 4:
interval 5:
interval 6:
Zvoľte farebnú schému mapy    ??? Jednotlivé farby sú generované podľa colorbrewer2.org
oranžová
červená
modrá
zelená
sivá
Stupňovaný symbol
Pri tejto metóde je sledovaný jav znázornený diagramom, pričom jeho veľkosť zodpovedá veľkosti sledovaného javu. Pracuje sa tu s absolútnymi hodnotami. V prípade, že sú výsledné diagramy malé, treba zväčšiť ich veľkosť definovaním jednoduchého čísla vo vstupnom formulári.
Vyberte ukazovateľ, ktorý chcete znázorniť mape:

Vyberte územie:      ??? Mapa sa zobrazí na úrovni obcí v jednotlivých krajoch SR
veľkosť symbolu:     ??? predvolená hodnota pre všetky ukazovatele je "100". Zäčšením hodnoty budú symboly väčšie, pri zmenšení čísla naopak menšie.
Zvoľte farbu symbolu:
oranžová
červená
modrá
zelená
sivá 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“