počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Hubová | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2001

kód obce: 510441 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1425
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Ružomberok

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Ružomberok   [ kód okresu: 508 ]

Počet obyvateľov v obci: 1067     [dynamické grafy]
Podiel obyvateľov odchádzajúcich za prácou: 59.92
podiel odchadzajucich
Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov: 48.64
podiel EAO
Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov: 6.12
podiel VS vdz.
Podiel trvalo obývaných domov z celkového počtu domov: 83.47
podiel TOD
Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov: 84.33
podiel TOD
Podiel bytov s plynom: 0.00
podiel bytov s plynom
Podiel bytov s vodovodom: 95.67
podiel bytov s vodovodom
Podiel bytov s kanalizáciou: 1.24
podiel bytov s kanalizaciou
 

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava