počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


Harakovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2001

kód obce: 526525 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1272
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Levoča

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Levoča   [ kód okresu: 704 ]

Počet obyvateľov v obci: 70     [dynamické grafy]
Podiel obyvateľov odchádzajúcich za prácou: 40.74
podiel odchadzajucich
Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov: 38.57
podiel EAO
Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov: 3.92
podiel VS vdz.
Podiel trvalo obývaných domov z celkového počtu domov: 77.27
podiel TOD
Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov: 77.27
podiel TOD
Podiel bytov s plynom: 52.94
podiel bytov s plynom
Podiel bytov s vodovodom: 88.24
podiel bytov s vodovodom
Podiel bytov s kanalizáciou: 0.00
podiel bytov s kanalizaciou
 

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava