počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Potoky   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2001

kód obce: 527726 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1551
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Stropkov

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Stropkov   [ kód okresu: 711 ]

Počet obyvateľov v obci: 87     [dynamické grafy]
Podiel obyvateľov odchádzajúcich za prácou: 56.25
podiel odchadzajucich
Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov: 36.78
podiel EAO
Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov: 0.00
podiel VS vdz.
Podiel trvalo obývaných domov z celkového počtu domov: 70.00
podiel TOD
Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov: 70.00
podiel TOD
Podiel bytov s plynom: 90.48
podiel bytov s plynom
Podiel bytov s vodovodom: 100.00
podiel bytov s vodovodom
Podiel bytov s kanalizáciou: 4.76
podiel bytov s kanalizaciou
 

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava