počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Biskupice | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2001

kód obce: 557315 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1294
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Lučenec

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Lučenec   [ kód okresu: 606 ]

Počet obyvateľov v obci: 1110     [dynamické grafy]
Podiel obyvateľov odchádzajúcich za prácou: 46.39
podiel odchadzajucich
Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov: 49.91
podiel EAO
Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov: 4.73
podiel VS vdz.
Podiel trvalo obývaných domov z celkového počtu domov: 91.50
podiel TOD
Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov: 89.41
podiel TOD
Podiel bytov s plynom: 67.63
podiel bytov s plynom
Podiel bytov s vodovodom: 81.58
podiel bytov s vodovodom
Podiel bytov s kanalizáciou: 5.53
podiel bytov s kanalizaciou
 

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava