počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Informačný poster o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  okres Vranov nad Topľou  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Vranov nad Topľou (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2017)
p.č. názov obce typ obce po (2017)
1  Vranov nad Topľoumesto22589
2  Hanušovce nad Topľoumesto3768
3  Zámutovvidiecka obec3232
4  Vechecvidiecka obec2940
5  Sečovská Poliankavidiecka obec2765
6  Bystrévidiecka obec2686
7  Čaklovvidiecka obec2620
8  Soľvidiecka obec2554
9  Sačurovvidiecka obec2415
10  Banskévidiecka obec1871
11  Hlinnévidiecka obec1838
12  Nižný Hrabovecvidiecka obec1653
13  Nižný Hrušovvidiecka obec1537
14  Sedliskávidiecka obec1422
15  Kamenná Porubavidiecka obec1390
16  Dlhé Klčovovidiecka obec1384
17  Hencovcevidiecka obec1355
18  Čičavavidiecka obec1311
19  Vyšný Žipovvidiecka obec1156
20  Tovarnévidiecka obec978
21  Pošavidiecka obec940
22  Žalobínvidiecka obec860
23  Ondavské Matiašovcevidiecka obec804
24  Davidovvidiecka obec796
25  Pavlovcevidiecka obec796
26  Skrabskévidiecka obec777
27  Slovenská Kajňavidiecka obec762
28  Čierne nad Topľouvidiecka obec752
29  Hermanovce nad Topľouvidiecka obec705
30  Rudlovvidiecka obec691
31  Merníkvidiecka obec610
32  Malá Domašavidiecka obec549
33  Benkovcevidiecka obec546
34  Kladzanyvidiecka obec533
35  Kučínvidiecka obec527
36  Komáranyvidiecka obec505
37  Jastrabie nad Topľouvidiecka obec473
38  Petrovcevidiecka obec445
39  Ďapalovcevidiecka obec441
40  Majerovcevidiecka obec439
41  Holčíkovcevidiecka obec428
42  Kvakovcevidiecka obec423
43  Nižný Kručovvidiecka obec407
44  Cabovvidiecka obec389
45  Nová Kelčavidiecka obec380
46  Juskova Voľavidiecka obec307
47  Michalokvidiecka obec291
48  Remeninyvidiecka obec288
49  Medziankyvidiecka obec287
50  Matiaškavidiecka obec279
51  Ďurďošvidiecka obec258
52  Babievidiecka obec232
53  Vlačavidiecka obec230
54  Prosačovvidiecka obec228
55  Radvanovcevidiecka obec214
56  Jasenovcevidiecka obec213
57  Vyšný Kazimírvidiecka obec190
58  Rafajovcevidiecka obec183
59  Petkovcevidiecka obec146
60  Giglovcevidiecka obec136
61  Piskorovcevidiecka obec122
62  Tovarnianska Poliankavidiecka obec117
63  Štefanovcevidiecka obec114
64  Ruská Voľavidiecka obec83
65  Zlatníkvidiecka obec75
66  Vavrinecvidiecka obec60
67  Detríkvidiecka obec56
68  Girovcevidiecka obec56

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Vranov nad Topľou  22 589 
 28,0% 
 2) Hanušovce nad Topľou  3 768 
 4,7% 
 3) Zámutov  3 232 
 4,0% 
 4) Vechec  2 940 
 3,6% 
 5) Sečovská Polianka  2 765 
 3,4% 
 6) Bystré  2 686 
 3,3% 
 7) Čaklov  2 620 
 3,3% 
 8) Soľ  2 554 
 3,2% 
 9) Sačurov  2 415 
 3,0% 
 10) Banské  1 871 
 2,3% 
 11) Hlinné  1 838 
 2,3% 
 12) Nižný Hrabovec  1 653 
 2,1% 
 13) Nižný Hrušov  1 537 
 1,9% 
 14) Sedliská  1 422 
 1,8% 
 15) Kamenná Poruba  1 390 
 1,7% 
 16) Dlhé Klčovo  1 384 
 1,7% 
 17) Hencovce  1 355 
 1,7% 
 18) Čičava  1 311 
 1,6% 
 19) Vyšný Žipov  1 156 
 1,4% 
 20) Tovarné  978 
 1,2% 
 21) Poša  940 
 1,2% 
 22) Žalobín  860 
 1,1% 
 23) Ondavské Matiašovce  804 
 1,0% 
 24) Davidov  796 
 1,0% 
 25) Pavlovce  796 
 1,0% 
 26) Skrabské  777 
 1,0% 
 27) Slovenská Kajňa  762 
 0,9% 
 28) Čierne nad Topľou  752 
 0,9% 
 29) Hermanovce nad Topľou  705 
 0,9% 
 30) Rudlov  691 
 0,9% 
 31) Merník  610 
 0,8% 
 32) Malá Domaša  549 
 0,7% 
 33) Benkovce  546 
 0,7% 
 34) Kladzany  533 
 0,7% 
 35) Kučín  527 
 0,7% 
 36) Komárany  505 
 0,6% 
 37) Jastrabie nad Topľou  473 
 0,6% 
 38) Petrovce  445 
 0,6% 
 39) Ďapalovce  441 
 0,5% 
 40) Majerovce  439 
 0,5% 
 41) Holčíkovce  428 
 0,5% 
 42) Kvakovce  423 
 0,5% 
 43) Nižný Kručov  407 
 0,5% 
 44) Cabov  389 
 0,5% 
 45) Nová Kelča  380 
 0,5% 
 46) Juskova Voľa  307 
 0,4% 
 47) Michalok  291 
 0,4% 
 48) Remeniny  288 
 0,4% 
 49) Medzianky  287 
 0,4% 
 50) Matiaška  279 
 0,3% 
 51) Ďurďoš  258 
 0,3% 
 52) Babie  232 
 0,3% 
 53) Vlača  230 
 0,3% 
 54) Prosačov  228 
 0,3% 
 55) Radvanovce  214 
 0,3% 
 56) Jasenovce  213 
 0,3% 
 57) Vyšný Kazimír  190 
 0,2% 
 58) Rafajovce  183 
 0,2% 
 59) Petkovce  146 
 0,2% 
 60) Giglovce  136 
 0,2% 
 61) Piskorovce  122 
 0,2% 
 62) Tovarnianska Polianka  117 
 0,1% 
 63) Štefanovce  114 
 0,1% 
 64) Ruská Voľa  83 
 0,1% 
 65) Zlatník  75 
 0,1% 
 66) Vavrinec  60 
 0,1% 
 67) Detrík  56 
 0,1% 
 68) Girovce  56 
 0,1% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“