počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


| Vybrané štatistické dáta zo SODB 2001

kód obce: | typ obce: | prvá písomná zmienka o obci:
Lokalizácia: kraj » okres

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: kraj   [ kód kraja: ]
názov okresu:    [ kód okresu: ]

Počet obyvateľov v obci:      [dynamické grafy]
Podiel obyvateľov odchádzajúcich za prácou:
podiel odchadzajucich
Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov:
podiel EAO
Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov:
podiel VS vdz.
Podiel trvalo obývaných domov z celkového počtu domov:
podiel TOD
Podiel trvalo obývaných bytov z celkového počtu bytov:
podiel TOD
Podiel bytov s plynom:
podiel bytov s plynom
Podiel bytov s vodovodom:
podiel bytov s vodovodom
Podiel bytov s kanalizáciou:
podiel bytov s kanalizaciou
 

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava