počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Informačný poster o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  Moravany nad Váhom   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 507342 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1348
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Piešťany

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Piešťany   [ kód okresu: 204 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2259 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1864 | rozdiel (2011-2001): 395

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa vzdelania

vzdelaniepočetpodiel (%)
1.)základné28012.39
2.)učňovské (bez maturity)31313.86
3.)stredné odborné (bez maturity)23010.18
4.)úplné stredné učňovské (s maturitou)893.94
5.)úplné stredné odborné (s maturitou)48921.65
6.)úplné stredné všeobecné823.63
7.)vyššie odborné vzdelanie381.68
8.)vysokoškolské bakalárske512.26
9.)vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské2259.96
10.)vysokoškolské doktorandské180.8
11.)bez školského vzdelania35115.54
12.)nezistené934.12

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“