počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


Stránka venovaná vybraným charakteristikám obcí na Slovensku

Prehľadné štatistiky
Vyhľadávanie
 Súhrnná informácia o počte obcí a okresov v jednotlivých krajoch SR
 Štatistika stavu www stránok samospráv na úrovni krajov a okresov SR
 Mestá SR, 50 najväčších a 50 najmenších vidieckych obcí podľa počtu obyvateľov
 Štatistika stavu www stránok samospráv podľa veľkostných kategórií obcí v SR
 Veľkostné kategórie obcí znázornené pomocou chord diagramu
 Porovnanie vývoja počtu obyvateľov a základných demografických štatistík medzi vybranými obcami
 Abecedný zoznam obcí (početnosť obcí podľa začiatočného písmena)
 Zoznam obcí s rovnakými názvami
Mapové zobrazenia
Keďže je stránka zameraná na základné charakteristiky samospráv, je vhodné mnohé z nich zobraziť na mapách, ktoré dajú týmto dátam špecifickú priestorovú podobu. Z tohoto dôvodu sú súčasťou stránky aj mapové výstupy využívajúce OpenStreetMap ako aj formulár na tvorbu tematických máp vo formáte KML. Ďalej sú tu mapy využívajúce formát TopoJSON a knižnicu D3, no a pridané sú aj ukážky využitia služby ArcGIS online.
 Základná mapa obcí SR
 Existencia internetových stránok v obciach SR
 Delenie obcí SR podľa typu (mestá, vidiecke obce, mestské časti)
 Mestá SR, najväčšie a najmenšie vidiecke obce
 Počet obyvateľov v obciach SR
 1. písomná zmienka o obciach v SR
 Obce SR podľa počtu susedných obcí
 Časová dostupnosť a vzdialenosť obcí SR k vybraným centrám na Slovensku
 Ndmorská výška stredu obce (v zmysle bodovej lokalizácie používanej na tejto stránk
 Mapa okresov SR
 Mapa okresov SR (Počet obcí v jednotlivých okresoch)
 Delenie územia na regióny NUTS2
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2011 (TopoJSON)
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2001 (KML)
 Bodová mapa obcí SR
 Volebné výsledky do NR SR (2020)
 Volebné výsledky do NR SR (2012, 2016)
 Administratívna mapa SR (kraje, okresy, obce + centrá)
Vyhľadávanie
 Vyhľadávanie obcí na základe existencie / absencie internetovej stránky obce
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2001 a ich zobrazenie v textovej podobe
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2001 a ich zobrazenie v Google Earth
 Vzdialenosť medzi ľubovoľnými dvoma obcami vypočítaná na základe modelu cestnej siete

Výber obcí v okreseVýber obcí v kraji


Základná charakteristika stavu internetových stránok v obciach SR
 zobraziť existenciu internetových stránok na mape obcí SR

počet obcí bez www stránky: 183 |  počet obcí s www stránkou: 2744 |  počet oficiálnych www stránok: 2641


Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v SR

 2 744 / 2 927 
 93,7%


Podiel oficiálnych stránok obcí z celkového počtu www stránok

 2 641 / 2 744 
 96,2%Ak sa na internetovú stránku obce pozrieme ako na možnosť získavať informácie o dianí v obci pre jej obyvateľov (teda službu obyvateľom), tak vidíme že takmer 100% obyvateľov býva v obciach, ktoré majú vlastnú internetovú stránku a táto môže slúžiť ako základný informačný kanál pre jej obyvateľov. Z celkovéh počtu obyvateľov 5443120, žije v obciach s vlastnou wwww stránkou až 99.39% obyvateľov Slovenska. Vlastnú internetovú stránku nemá 183 obcí. Ide predovšetkým o malé vidiecke obce, v ktorých žije spolu 33269 obyvateľov.*


A) Podiel obyvateľov žijúich v obciach s vlastnou www stránkou z celkového počtu obyvateľov
B) Podiel obyvateľov žijúich v obciach s vlastnou oficiálnou* www stránkou z celkového počtu obyvateľov

 A) všetky stránky  5 409 851 / 5 443 120 
 99,4%
 B) len oficiálne stránky**  5 373 163 / 5 443 120 
 98,7%


*Údaj o počte obyvateľov je za rok 2017.

*Oficiálna stránka - vo väčšine prípadov je oficiálnosť slovne deklarovaná priamo na stránke. V niektorých prípadoch bola za oficiálnu stránku označená aj tá stránka, obsahujúca základné údaje ktoré by mala obec zverejňovať na internete. Niektoré stránky naopak sú možno oficiálne, ale neboli v databáze zaradené do tejto kategórie. Ak na stránke objavíte nejakú nepresnoť, kľudne ma kontaktujte a databázu opravím.


  Zobraziť zoznam obcí na jednu stránku | Zobraziť zoznam obcí bez vlastnej stránky | Zobraziť abecedný zoznam obcí | Zoznam obcí s rovnakými názvami
p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
401557421  Slavnica302Ilava300Trenčiansky
402513725  Tuchyňa302Ilava300Trenčiansky
403557625  Vršatské Podhradie302Ilava300Trenčiansky
404513865  Zliechov302Ilava300Trenčiansky
405504254  Brestovec303Myjava300Trenčiansky
406504262  Brezová pod Bradlom303Myjava300Trenčiansky
407504289  Bukovec303Myjava300Trenčiansky
408506079  Hrašné303Myjava300Trenčiansky
409504408  Chvojnica303Myjava300Trenčiansky
410504424  Jablonka303Myjava300Trenčiansky
411506141  Kostolné303Myjava300Trenčiansky
412504467  Košariská303Myjava300Trenčiansky
413506150  Krajné303Myjava300Trenčiansky
414504581  Myjava303Myjava300Trenčiansky
415506419  Podkylava303Myjava300Trenčiansky
416504661  Polianka303Myjava300Trenčiansky
417504688  Poriadie303Myjava300Trenčiansky
418504696  Priepasné303Myjava300Trenčiansky
419504793  Rudník303Myjava300Trenčiansky
420504866  Stará Myjava303Myjava300Trenčiansky
421504971  Vrbovce303Myjava300Trenčiansky
422505846  Beckov304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
423505871  Bošáca304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
424505889  Brunovce304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
425505897  Bzince pod Javorinou304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
426505901  Čachtice304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
427505919  Častkovce304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
428505951  Dolné Srnie304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
429556424  Haluzice304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
430506001  Horná Streda304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
431505994  Hôrka nad Váhom304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
432506052  Hrádok304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
433506061  Hrachovište304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
434506109  Kalnica304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
435506125  Kočovce304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
436506184  Lubina304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
437506206  Lúka304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
438506249  Modrová304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
439506257  Modrovka304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
440506265  Moravské Lieskové304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
441506303  Nová Bošáca304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
442506311  Nová Lehota *304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
443556459  Nová Ves nad Váhom304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
444506338  Nové Mesto nad Váhom304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
445506346  Očkov304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
446506401  Pobedim304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
447506427  Podolie304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
448506435  Potvorice304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
449506443  Považany304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
450506516  Stará Lehota304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
451506524  Stará Turá304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
452506583  Trenčianske Bohuslavice304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
453506630  Vaďovce304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
454506672  Višňové304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
455556441  Zemianske Podhradie304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
456542733  Bošany305Partizánske300Trenčiansky
457580449  Brodzany305Partizánske300Trenčiansky
458542962  Hradište305Partizánske300Trenčiansky
459543004  Chynorany305Partizánske300Trenčiansky
460556416  Ješkova Ves305Partizánske300Trenčiansky
461543047  Klátova Nová Ves305Partizánske300Trenčiansky
462543055  Kolačno305Partizánske300Trenčiansky
463556246  Krásno305Partizánske300Trenčiansky
464556173  Livina305Partizánske300Trenčiansky
465556190  Livinské Opatovce305Partizánske300Trenčiansky
466505129  Malé Kršteňany305Partizánske300Trenčiansky
467580953  Malé Uherce305Partizánske300Trenčiansky
468505170  Nadlice305Partizánske300Trenčiansky
469505196  Nedanovce *305Partizánske300Trenčiansky
470505307  Ostratice305Partizánske300Trenčiansky
471505315  Partizánske305Partizánske300Trenčiansky
472505323  Pažiť305Partizánske300Trenčiansky
473505463  Skačany305Partizánske300Trenčiansky
474556271  Turčianky *305Partizánske300Trenčiansky
475505706  Veľké Kršteňany305Partizánske300Trenčiansky
476505722  Veľké Uherce305Partizánske300Trenčiansky
477505731  Veľký Klíž305Partizánske300Trenčiansky
478505803  Žabokreky nad Nitrou305Partizánske300Trenčiansky
479557633  Bodiná306Považská Bystrica300Trenčiansky
480512915  Brvnište306Považská Bystrica300Trenčiansky
481557561  Čelkova Lehota306Považská Bystrica300Trenčiansky
482512966  Dolná Mariková306Považská Bystrica300Trenčiansky
483546640  Dolný Lieskov306Považská Bystrica300Trenčiansky
484513008  Domaniža306Považská Bystrica300Trenčiansky
485557609  Ďurďové306Považská Bystrica300Trenčiansky
486557510  Hatné306Považská Bystrica300Trenčiansky
487513083  Horná Mariková306Považská Bystrica300Trenčiansky
488580856  Horný Lieskov306Považská Bystrica300Trenčiansky
489513172  Jasenica306Považská Bystrica300Trenčiansky
490557552  Klieština306Považská Bystrica300Trenčiansky
491513245  Kostolec306Považská Bystrica300Trenčiansky
492557579  Malé Lednice306Považská Bystrica300Trenčiansky
493513466  Papradno306Považská Bystrica300Trenčiansky
494513474  Plevník - Drienové306Považská Bystrica300Trenčiansky
495558222  Počarová306Považská Bystrica300Trenčiansky
496580864  Podskalie306Považská Bystrica300Trenčiansky
497512842  Považská Bystrica306Považská Bystrica300Trenčiansky
498513563  Prečín306Považská Bystrica300Trenčiansky
499513601  Pružina306Považská Bystrica300Trenčiansky
500557595  Sádočné306Považská Bystrica300Trenčiansky
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

<< <   ... 2 3 4 5 6 7 8 ...   > >>

späť na začiatok stránky 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“