počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Stránka venovaná vybraným charakteristikám obcí na Slovensku

SČÍTANIE 2021 - doplnené vybrané štatistiky

 vybrané štatistiky pridané pre každý okres
 vybrané štatistiky pridané pre každú obec
 Formulár na tvorbu tematických máp (metóda kartogramu, úroveň obcí)
 Mapy vybraných ukazovateľov na úrovni okresov SR
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2021 a ich zobrazenie v textovej podobe

Táto časť stránky bola spracovaná na základe dát z https://www.scitanie.sk/. Na tejto stránke nájdete množstvo ďalších výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021.


Prehľadné štatistiky
Vyhľadávanie
 Súhrnná informácia o počte obcí a okresov v jednotlivých krajoch SR
 Štatistika stavu www stránok samospráv na úrovni krajov a okresov SR
 Mestá SR, 50 najväčších a 50 najmenších vidieckych obcí podľa počtu obyvateľov
 Štatistika stavu www stránok samospráv podľa veľkostných kategórií obcí v SR
 Veľkostné kategórie obcí znázornené pomocou chord diagramu
 Porovnanie vývoja počtu obyvateľov a základných demografických štatistík medzi vybranými obcami
 Abecedný zoznam obcí (početnosť obcí podľa začiatočného písmena)
 Zoznam obcí s rovnakými názvami
Mapové zobrazenia
Keďže je stránka zameraná na základné charakteristiky samospráv, je vhodné mnohé z nich zobraziť na mapách, ktoré dajú týmto dátam špecifickú priestorovú podobu. Z tohoto dôvodu sú súčasťou stránky aj mapové výstupy využívajúce OpenStreetMap ako aj formulár na tvorbu tematických máp vo formáte KML. Ďalej sú tu mapy využívajúce formát TopoJSON a knižnicu D3, no a pridané sú aj ukážky využitia služby ArcGIS online.
 Základná mapa obcí SR
 Existencia internetových stránok v obciach SR
 Delenie obcí SR podľa typu (mestá, vidiecke obce, mestské časti)
 Mestá SR, najväčšie a najmenšie vidiecke obce
 Počet obyvateľov v obciach SR
 1. písomná zmienka o obciach v SR
 Obce SR podľa počtu susedných obcí
 Časová dostupnosť a vzdialenosť obcí SR k vybraným centrám na Slovensku
 Ndmorská výška stredu obce (v zmysle bodovej lokalizácie používanej na tejto stránk
 Mapa okresov SR
 Mapa okresov SR (Počet obcí v jednotlivých okresoch)
 Delenie územia na regióny NUTS2
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2001 (KML)
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2011 (TopoJSON)
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2021 (TopoJSON)
 Vybrané ukazovatele zo sčítania 2021 na úrovni okresov
 Bodová mapa obcí SR
 Volebné výsledky do NR SR (2020)
 Volebné výsledky do NR SR (2012, 2016)
 Administratívna mapa SR (kraje, okresy, obce + centrá)
Vyhľadávanie
 Vyhľadávanie obcí na základe existencie / absencie internetovej stránky obce
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2021 a ich zobrazenie v textovej podobe
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2001 a ich zobrazenie v Google Earth
 Vzdialenosť medzi ľubovoľnými dvoma obcami vypočítaná na základe modelu cestnej siete

Výber obcí v okreseVýber obcí v kraji


Základná charakteristika stavu internetových stránok v obciach SR
 zobraziť existenciu internetových stránok na mape obcí SR

počet obcí bez www stránky: 124 |  počet obcí s www stránkou: 2803 |  počet oficiálnych www stránok: 2701


Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v SR

 2 803 / 2 927 
 95,8%


Podiel oficiálnych stránok obcí z celkového počtu www stránok

 2 701 / 2 803 
 96,4%Ak sa na internetovú stránku obce pozrieme ako na možnosť získavať informácie o dianí v obci pre jej obyvateľov (teda službu obyvateľom), tak vidíme že takmer 100% obyvateľov býva v obciach, ktoré majú vlastnú internetovú stránku a táto môže slúžiť ako základný informačný kanál pre jej obyvateľov. Z celkovéh počtu obyvateľov 5449270, žije v obciach s vlastnou wwww stránkou až 99.62% obyvateľov Slovenska. Vlastnú internetovú stránku nemá 124 obcí. Ide predovšetkým o malé vidiecke obce, v ktorých žije spolu 20712 obyvateľov.*


A) Podiel obyvateľov žijúich v obciach s vlastnou www stránkou z celkového počtu obyvateľov
B) Podiel obyvateľov žijúich v obciach s vlastnou oficiálnou* www stránkou z celkového počtu obyvateľov

 A) všetky stránky  5 428 558 / 5 449 270 
 99,6%
 B) len oficiálne stránky**  5 395 651 / 5 449 270 
 99,0%


*Údaj o počte obyvateľov je z posledn0ho cenzu obyvateľov z roku 2021.

*Oficiálna stránka - vo väčšine prípadov je oficiálnosť slovne deklarovaná priamo na stránke. V niektorých prípadoch bola za oficiálnu stránku označená aj tá stránka, obsahujúca základné údaje ktoré by mala obec zverejňovať na internete. Niektoré stránky naopak sú možno oficiálne, ale neboli v databáze zaradené do tejto kategórie. Ak na stránke objavíte nejakú nepresnoť, kľudne ma kontaktujte a databázu opravím.


  Zobraziť zoznam obcí na jednu stránku | Zobraziť zoznam obcí bez vlastnej stránky | Zobraziť abecedný zoznam obcí | Zoznam obcí s rovnakými názvami
p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
101501549  Dobrohošť201Dunajská Streda200Trnavský
102501557  Dolný Bar201Dunajská Streda200Trnavský
103501611  Dolný Štál201Dunajská Streda200Trnavský
104501433  Dunajská Streda201Dunajská Streda200Trnavský
105555541  Dunajský Klátov201Dunajská Streda200Trnavský
106501573  Gabčíkovo201Dunajská Streda200Trnavský
107501581  Holice201Dunajská Streda200Trnavský
108501590  Horná Potôň201Dunajská Streda200Trnavský
109555568  Horné Mýto201Dunajská Streda200Trnavský
110501603  Horný Bar201Dunajská Streda200Trnavský
111501620  Hubice201Dunajská Streda200Trnavský
112501638  Hviezdoslavov201Dunajská Streda200Trnavský
113501654  Jahodná201Dunajská Streda200Trnavský
114501662  Janíky201Dunajská Streda200Trnavský
115501671  Jurová201Dunajská Streda200Trnavský
116501689  Kľúčovec201Dunajská Streda200Trnavský
117501697  Kostolné Kračany201Dunajská Streda200Trnavský
118501701  Kráľovičove Kračany201Dunajská Streda200Trnavský
119501719  Kútniky201Dunajská Streda200Trnavský
120501727  Kvetoslavov201Dunajská Streda200Trnavský
121580597  Kyselica201Dunajská Streda200Trnavský
122501735  Lehnice201Dunajská Streda200Trnavský
123501743  Lúč na Ostrove201Dunajská Streda200Trnavský
124555606  Macov201Dunajská Streda200Trnavský
125555649  Mad201Dunajská Streda200Trnavský
126555665  Malé Dvorníky201Dunajská Streda200Trnavský
127501760  Medveďov201Dunajská Streda200Trnavský
128501778  Mierovo201Dunajská Streda200Trnavský
129501786  Michal na Ostrove201Dunajská Streda200Trnavský
130501930  Ňárad201Dunajská Streda200Trnavský
131501808  Nový Život201Dunajská Streda200Trnavský
132501816  Ohrady201Dunajská Streda200Trnavský
133501824  Okoč201Dunajská Streda200Trnavský
134501832  Oľdza201Dunajská Streda200Trnavský
135501859  Orechová Potôň201Dunajská Streda200Trnavský
136501867  Padáň201Dunajská Streda200Trnavský
137501883  Pataš201Dunajská Streda200Trnavský
138582522  Potônske Lúky201Dunajská Streda200Trnavský
139555720  Povoda201Dunajská Streda200Trnavský
140501891  Rohovce201Dunajská Streda200Trnavský
141501875  Sap201Dunajská Streda200Trnavský
142501905  Šamorín201Dunajská Streda200Trnavský
143501913  Štvrtok na Ostrove201Dunajská Streda200Trnavský
144501921  Topoľníky201Dunajská Streda200Trnavský
145555576  Trhová Hradská201Dunajská Streda200Trnavský
146501956  Trnávka201Dunajská Streda200Trnavský
147501964  Trstená na Ostrove201Dunajská Streda200Trnavský
148501972  Veľká Paka201Dunajská Streda200Trnavský
149501981  Veľké Blahovo201Dunajská Streda200Trnavský
150555673  Veľké Dvorníky201Dunajská Streda200Trnavský
151501522  Veľký Meder201Dunajská Streda200Trnavský
152555746  Vieska201Dunajská Streda200Trnavský
153501999  Vojka nad Dunajom201Dunajská Streda200Trnavský
154502006  Vrakúň201Dunajská Streda200Trnavský
155502014  Vydrany201Dunajská Streda200Trnavský
156502022  Zlaté Klasy201Dunajská Streda200Trnavský
157503673  Abrahám202Galanta200Trnavský
158503690  Čierna Voda202Galanta200Trnavský
159503703  Čierny Brod202Galanta200Trnavský
160555789  Dolná Streda202Galanta200Trnavský
161503746  Dolné Saliby202Galanta200Trnavský
162503754  Dolný Chotár202Galanta200Trnavský
163503665  Galanta202Galanta200Trnavský
164503762  Gáň202Galanta200Trnavský
165503771  Horné Saliby202Galanta200Trnavský
166503789  Hoste202Galanta200Trnavský
167503827  Jánovce202Galanta200Trnavský
168503835  Jelka202Galanta200Trnavský
169503843  Kajal202Galanta200Trnavský
170503860  Košúty202Galanta200Trnavský
171503878  Kráľov Brod202Galanta200Trnavský
172582638  Malá Mača202Galanta200Trnavský
173555754  Matúškovo202Galanta200Trnavský
174503924  Mostová202Galanta200Trnavský
175503959  Pata202Galanta200Trnavský
176503967  Pusté Sady202Galanta200Trnavský
177503975  Pusté Úľany202Galanta200Trnavský
178504009  Sereď202Galanta200Trnavský
179504017  Sládkovičovo202Galanta200Trnavský
180504033  Šalgočka202Galanta200Trnavský
181504041  Šintava202Galanta200Trnavský
182504050  Šoporňa202Galanta200Trnavský
183504076  Tomášikovo202Galanta200Trnavský
184504084  Topoľnica202Galanta200Trnavský
185504106  Trstice202Galanta200Trnavský
186504114  Váhovce202Galanta200Trnavský
187504122  Veľká Mača202Galanta200Trnavský
188504131  Veľké Úľany202Galanta200Trnavský
189504149  Veľký Grob202Galanta200Trnavský
190504157  Vinohrady nad Váhom202Galanta200Trnavský
191504173  Vozokany202Galanta200Trnavský
192504181  Zemianske Sady202Galanta200Trnavský
193506800  Bojničky203Hlohovec200Trnavský
194506885  Červeník203Hlohovec200Trnavský
195506958  Dolné Otrokovce203Hlohovec200Trnavský
196506966  Dolné Trhovište203Hlohovec200Trnavský
197556521  Dolné Zelenice203Hlohovec200Trnavský
198507024  Dvorníky203Hlohovec200Trnavský
199507032  Hlohovec203Hlohovec200Trnavský
200507075  Horné Otrokovce203Hlohovec200Trnavský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

<< <   1 2 3 4 5 ...   > >>

späť na začiatok stránky 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava